ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ_Προμήθεια Εξοπλισμού και Λογισμικού για τις Ανάγκες Εξεταστικών Κέντρων ΚΠΓ

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων (ΙΤΥΕ) «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» προκηρύσσει πρόχειρο (συνοπτικό) διαγωνισμό με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για την επιλογή αναδόχου με αντικείμενο έργου που περιγράφεται αναλυτικά πιο κάτω.

 

Περιγραφή Έργου

Αντικείμενο της διακήρυξης είναι η «Προμήθεια εξοπλισμού για δύο (2) κέντρα εξετάσεων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας (ΚΠΓ) στο πλαίσιο του Έργου «Δημιουργία συστήματος ηλεκτρονικών εξετάσεων για το ΚΠΓ & Πλατφόρμα τηλεκατάρτισης για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση των εξεταστών». Το έργο υλοποιείται από το ΙΤΥΕ βάσει της 13391/21-09-2010 Απόφασης ένταξής του στο Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Πιο συγκεκριμένα ο εξοπλισμός αφορά στα ακόλουθα τμήματα για κάθε κέντρο:

  • Υπολογιστικός εξοπλισμός (εξυπηρετητής και μονάδες προσωπικών τερματικών με όλα τα απαραίτητα υποστηρικτικά υλικά, υλικό και λογισμικό για υποστήριξη Ατόμων με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες –ΑμΕΕΑ- και συγκεκριμένα για άτομα με προβλήματα όρασης)
  • Δικτυακός εξοπλισμός
  • Λογισμικό συστήματος
  • Έπιπλα γραφείων (τύπου call center)
  • Υπηρεσίες εγκατάστασης.

 

Προϋπολογισμός Προμήθειας

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 59.800,00 € (πενήντα εννέα χιλιάδες, οκτακόσια ευρώ) πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ. 

Προσφορά που δίνει τιμή μεγαλύτερη από το ανωτέρω ποσό θα απορρίπτεται.

Η τιμή χωρίς ΦΠΑ θα λαμβάνεται υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών.

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις προσφορές τους στο πρωτόκολλο του ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ», Κτίριο «Δ. Μαρίτσας», Ν. Καζαντζάκη, Πανεπιστημιούπολη Πατρίων, Ρίο, μέχρι τις 23/10/2015 και ώρα 12:00.

 

Άλλες Πληροφορίες

Για διευκρινήσεις ή συμπληρωματικές πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στο Ι.Τ.Υ.Ε., τηλ. +30 2610 960406 (κα. Βέρα Γιαννούλη) - Fax: +30 2610 960396 - E-mail: vgiann@cti.gr.


Σχετικά συννημένα:


P1186_061015_ProxeirosDiagonismos_Exoplismos_2_Exetastika_Kentra_KPG.docx