Π 106/1-2-2017_ Ανοικτός Διεθνής Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την Διανομή των Διδακτικών Βιβλίων Σχολικού Έτους 2017-18

Τίτλος : Διανομή των Διδακτικών Βιβλίων Σχολικού Έτους 2017-18. 

Προϋπολογισμός δαπάνης : €640.000,00  πλέον Φ.Π.Α. 24% €153.600,00  ήτοι συνολική δαπάνη €793.600,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών στο ΕΣΗΔΗΣ: 16 Μαρτίου 2017  Ώρα: 12:00

Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών: 22/3/2017 και ώρα 12:00

Υπεύθυνος επικοινωνίας : Το στέλεχος της  Αναθέτουσας Αρχής κ. Δημήτρης Σοφοτάσιος θα παρέχει σχετικές με το διαγωνισμό πληροφορίες, τηλέφωνο επικοινωνίας: +30 2610 960300, fax.: +30 2610 960490,

e-mail: sofos@cti.gr.Λήψη Αρχείων