Π454_Εκ νέου προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια Υπολογιστή Apple iMac και σαρωτών εγγράφων για τις ανάγκες της Δ/νσης Εκδόσεων του ΙΤΥΕ

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων (Ι.Τ.Υ.Ε.) «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» στο πλαίσιο των απαιτήσεων υποστήριξης της λειτουργίας  της Διεύθυνσης Εκδόσεων και σε συνέχεια της υπ. αρ. Π454/23-05-2017 απόφασης του Προέδρου του Ι.Τ.Υ.Ε. προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση αποκλειστικά τη χαμηλότερη τιμή, για την επιλογή αναδόχου με αντικείμενο την προμήθεια Προμήθεια Υπολογιστή Apple iMac  & Σαρωτών Εγγράφων για τις ανάγκες της Δ/νσης Εκδόσεων του ΙΤΥΕ.

Το έργο αφορά στην προμήθεια των παρακάτω ζητούμενων σε δύο (2) τμήματα:

  • Τμήμα Α: ενός (1) Υπολογιστή Apple iMac
  • Τμήμα Β: δύο (2) Επιτραπέζιων σαρωτών εγγράφων υψηλής ταχύτητα

Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλλει προσφορά είτε για ένα είτε και για τα δύο Τμήματα.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται για το Τμήμα Α στο ποσό των Δύο Χιλιάδων Τριακοσίων Σαράντα Ευρώ (2.340,00 €) πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ και για το Τμήμα Β στο ποσό των Χιλίων Διακοσίων Εξήντα Ευρώ (1.260,00 €) πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 3.600,00€ (Τριών Χιλιάδων Εξακόσιων Ευρώ) πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις προσφορές τους στο πρωτόκολλο του Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Μητροπόλεως 26 - 28, ΤΚ 105 63, Αθήνα, 6ος όροφος μέχρι την 12/06/2017 και ώρα 12:00.

Για περισσότερες πληροφορίες: Φραγκίσκος Φώσκολο,email: foskolos@cti.gr, τηλ.: 2103350709


Σχετικά συννημένα:


P454_Prosklisi_ypobolhs_prosforon_exoplismou.pdf