ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Π489_06-06-2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ:

 

  • ΕΩΣ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΕΜΠΕΙΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΗΣ  ΟΜΑΔΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (ΕΞΕΙΔΙΚEΥΜΕΝΟ ΜΕΛΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ) – (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ1),
  • ΕΩΣ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ - (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ2),

 

 Στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου:

 

«Πράσινη Ευαισθητοποίηση στην Πράξη (GAIA - Green Awareness in Action) »

 

που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια του Horizon 2020 –  Grant Agreement No. 696029

το ΙΤΥΕ «Διόφαντος»

 προτίθεται να αναθέσει με συμβάσεις μισθώσεως έργου ιδιωτικού δικαίου το έργο/α:

 

  • ΠΕ1 - Σχεδιασμός: Προσδιορισμός και ανάλυση απαιτήσεων για τις υπηρεσίες που θα προσφέρει το σύστημα.

 

  • ΠΕ4 – Δοκιμές: Προετοιμασία αναλυτικού οδικού χάρτη για τις δοκιμές σε σχολικές μονάδες. Προετοιμασία των τεχνικών υποδομών για το έργο.

 

  • ΠΕ5 – Διάδοση και αξιοποίηση αποτελεσμάτων: Διάδοση των αποτελεσμάτων του έργου στις ομάδες χρηστών που σχετίζονται με αυτό - δημόσιες υπηρεσίες, σχολικές μονάδες, πανεπιστήμια, επιστημονικές κοινότητες και γενικό κοινό.

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο: (http://aitisi.cti.gr)


Σχετικά συννημένα:


P489ADA.pdf

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Π488_06-06-2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ:

 

ΕΩΣ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ ΣΕ ΘΕΜΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ1).

 

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου:

 

«ORCHESTRA: Optical peRformanCe monitoring enabling dynamic networks using a Holistic cross-layEr, Self-configurable Truly flexible appRoAch»

 

που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (H2020-ICT-2014). (Project GA Νο. 645360).

 

το ΙΤΥΕ «Διόφαντος»

 

προτίθεται να αναθέσει με σύμβαση μισθώσεως έργου ιδιωτικού δικαίου το έργο/α:

 

  1. Ενέργειες σχετικά με τη διαχείριση του έργου.
  2. Ενσωμάτωση της βιβλιοθήκης DEPLOY και συμμετοχή στην ανάπτυξη του δικτυακού περιβάλλοντος δοκιμών και στην πραγματοποίηση σχετικών δοκιμών στο εργαστήριο αλλά και στο πεδίο.

Ενέργειες διάχυσης αποτελεσμάτων έργου

 

 

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο: (http://aitisi.cti.gr)

 


Σχετικά συννημένα:


p488ADA.pdf

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π391_09-05-2017_Κωδικός Αναφοράς Κ1

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π391_09-05-2017 για την ειδικότητα Κ1 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Π481_01-06-2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ:

 

Α)    ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ (ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ) (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ1 – ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΩΣ 2)

Β)     ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΩΝ (ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΜΕΛΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ) (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ2 – ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΩΣ 1)

Γ)    ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ (ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΜΕΛΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ) (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ3 – ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΩΣ 1)

Δ)     ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ((ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ4 - ΠΟΛΥ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΜΕΛΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ)

Ε)      ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ((ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ5 - ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ)

ΣΤ)     ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ((ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ6 -ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΜΕΛΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ)

Ζ)       ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ((ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ7 - ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΜΕΛΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ)

Η)      ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ((ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ8 -ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΜΕΛΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ)

 

στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 16

 

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ – ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ»

της Πράξης

«ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ (ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Β’ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Τ.Π.Ε.)» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο στo πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, κωδ. Πράξης ΟΠΣ 5000065.

 

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο: (http://aitisi.cti.gr)

 


Σχετικά συννημένα:


P481ADA.pdf

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΩΛΗΣΗΣ / ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΟΥ ΧΑΡΤΟΥ

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΙΤΥΕ), Ν.Π.Ι.Δ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, και ειδικότερα η Διεύθυνση Εκδόσεων του ΙΤΥΕ, προτίθεται, έως τις 07/06/2017  να πωλήσει / διαθέσει σε ανάδοχο, προς ανακύκλωση,  παλαιά – χρησιμοποιημένα βιβλία, μαθητικά τετράδια και χρησιμοποιημένο λευκό φωτοτυπικό χαρτί, από σχολικές μονάδες του Δήμου Αμυνταίου (Νομός Φλώρινας).

Κριτήριο Ανάθεσης: Ανάδοχος θα αναδειχθεί ο προσφέρων την υψηλότερη τιμή ανά τόνο.

 Ελάχιστη αποδεκτή προσφορά: 70 ευρώ ανά τόνο (η τιμή θα καλύπτει το σύνολο των δαπανών του αναδόχου)

Διάρκεια σύμβασης: Από την υπογραφή της σύμβασης έως τις 31/12/2017

 Παρακαλούμε τους ενδιαφερόμενους να στείλουν την κλειστή προσφορά τους στα γραφεία μας στην Αθήνα  στα γραφεία του ΙΤΥΕ στην Αθήνα (Μητροπόλεως 26-28, 105 63, ΣΥΝΤΑΓΜΑ, 4ος όροφος) μέχρι την καθορισμένη ημερομηνία κι ώρα, ήτοι μέχρι 07/06/2017 και ώρα 12:00

Υπεύθυνη επικοινωνίας: Μαρία Αρβανίτη  τηλ: 210 33 50 753, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 


Σχετικά συννημένα:


P479_31_05_2017_Prosklisi_Ypovolis_prosforon_diathesis_anakyklosimou_xartou.pdf

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ Π444_19-05-2017 ΚΑΙ Π445_19-05-2017

Ανακοινώνεται ότι η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής των υποψηφίων στην Προκήρυξη 1Κ/2017 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 10/3-3-2017 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας τετρακοσίων τεσσάρων (404) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Δικαστήρια και Δικαστικές Υπηρεσίες της χώρας), παρατείνεται μέχρι τις 14:00 το μεσημέρι της Παρασκευής 7 Απριλίου 2017.Read more at: http://www.dikaiologitika.gr/eidhseis/theseis-ergasias/150689/asep-tha-dothei-paratasi-gia-tin-1k-2017-stis-30-000-anamenontai-oi-aitiseisCopyright © dikaiologitika news
«Ανακοινώνεται ότι η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής των υποψηφίων στην Προκήρυξη 1Κ/2017 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 10/3-3-2017 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας τετρακοσίων τεσσάρων (404) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Δικαστήρια και Δικαστικές Υπηρεσίες της χώρας), παρατείνεται μέχρι τις 14:00 το μεσημέρι της Παρασκευής 7 Απριλίου 2017.Read more at: http://www.dikaiologitika.gr/eidhseis/theseis-ergasias/150689/asep-tha-dothei-paratasi-gia-tin-1k-2017-stis-30-000-anamenontai-oi-aitiseisCopyright © dikaiologitika news
«Ανακοινώνεται ότι η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής των υποψηφίων στην Προκήρυξη 1Κ/2017 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 10/3-3-2017 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας τετρακοσίων τεσσάρων (404) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Δικαστήρια και Δικαστικές Υπηρεσίες της χώρας), παρατείνεται μέχρι τις 14:00 το μεσημέρι της Παρασκευής 7 Απριλίου 2017.Read more at: http://www.dikaiologitika.gr/eidhseis/theseis-ergasias/150689/asep-tha-dothei-paratasi-gia-tin-1k-2017-stis-30-000-anamenontai-oi-aitiseisCopyright © dikaiologitika news
«Ανακοινώνεται ότι η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής των υποψηφίων στην Προκήρυξη 1Κ/2017 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 10/3-3-2017 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας τετρακοσίων τεσσάρων (404) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Δικαστήρια και Δικαστικές Υπηρεσίες της χώρας), παρατείνεται μέχρι τις 14:00 το μεσημέρι της Παρασκευής 7 Απριλίου 2017.Read more at: http://www.dikaiologitika.gr/eidhseis/theseis-ergasias/150689/asep-tha-dothei-paratasi-gia-tin-1k-2017-stis-30-000-anamenontai-oi-aitiseisCopyright © dikaiologitika news
«Ανακοινώνεται ότι η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής των υποψηφίων στην Προκήρυξη 1Κ/2017 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 10/3-3-2017 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας τετρακοσίων τεσσάρων (404) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Δικαστήρια και Δικαστικές Υπηρεσίες της χώρας), παρατείνεται μέχρι τις 14:00 το μεσημέρι της Παρασκευής 7 Απριλίου 2017.Read more at: http://www.dikaiologitika.gr/eidhseis/theseis-ergasias/150689/asep-tha-dothei-paratasi-gia-tin-1k-2017-stis-30-000-anamenontai-oi-aitiseisCopyright © dikaiologitika news
«Ανακοινώνεται ότι η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής των υποψηφίων στην Προκήρυξη 1Κ/2017 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 10/3-3-2017 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας τετρακοσίων τεσσάρων (404) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Δικαστήρια και Δικαστικές Υπηρεσίες της χώρας), παρατείνεται μέχρι τις 14:00 το μεσημέρι της Παρασκευής 7 Απριλίου 2017.Read more at: http://www.dikaiologitika.gr/eidhseis/theseis-ergasias/150689/asep-tha-dothei-paratasi-gia-tin-1k-2017-stis-30-000-anamenontai-oi-aitiseisCopyright © dikaiologitika news
Ανακοινώνεται ότι η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής των υποψηφίων στις Προσκλήσεις  Π444/19-05-2017 & Π445/19-05-2017 του ΙΤΥΕ, στο πλαίσιο της Πράξης «Επέκταση και Αξιοποίηση της Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας, των Διαδραστικών Βιβλίων και του Αποθετηρίου Μαθησιακών Αντικειμένων» για την σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου, παρατείνεται μέχρι την Δευτέρα 12  Ιουνίου 2017.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» (ΙΤΥΕ, Ν.Π.Ι.Δ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα), για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου «S.A.M.E. WORLD Αειφορία | Ευαισθητοποίηση | Κινητοποίηση | Περιβάλλον στην Παγκόσμια Εκπαίδευση» (DCI-NSA-ED 2014/338-120) της Διεύθυνσης  Στρατηγικής & Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος EuropeAid 2014 “NON-STATE ACTORS AND LOCAL AUTHORITIES IN DEVELOPMENT” και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, προτίθεται έως τις 02/06/2017 να αναθέσει μεταφραστικό έργο όπως αναφέρεται στο επισυναπτόμενο.

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του προς ανάθεση έργου ανέρχεται σε 2.470,00 ευρώ (πλέον ΦΠΑ). Προσφορές που υπερβαίνουν το παραπάνω ποσό θα απορρίπτονται.

 

Υπεύθυνη επικοινωνίας: Ελίνα Μεγάλου, τηλ.  210 3350744, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Σχετικά συννημένα:


P460_24_05_2017_PROTHESI_ANATHESIS_YPHRESION_METAFRASIS.pdf

Π454_Εκ νέου προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια Υπολογιστή Apple iMac και σαρωτών εγγράφων για τις ανάγκες της Δ/νσης Εκδόσεων του ΙΤΥΕ

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων (Ι.Τ.Υ.Ε.) «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» στο πλαίσιο των απαιτήσεων υποστήριξης της λειτουργίας  της Διεύθυνσης Εκδόσεων και σε συνέχεια της υπ. αρ. Π454/23-05-2017 απόφασης του Προέδρου του Ι.Τ.Υ.Ε. προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση αποκλειστικά τη χαμηλότερη τιμή, για την επιλογή αναδόχου με αντικείμενο την προμήθεια Προμήθεια Υπολογιστή Apple iMac  & Σαρωτών Εγγράφων για τις ανάγκες της Δ/νσης Εκδόσεων του ΙΤΥΕ.

Το έργο αφορά στην προμήθεια των παρακάτω ζητούμενων σε δύο (2) τμήματα:

  • Τμήμα Α: ενός (1) Υπολογιστή Apple iMac
  • Τμήμα Β: δύο (2) Επιτραπέζιων σαρωτών εγγράφων υψηλής ταχύτητα

Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλλει προσφορά είτε για ένα είτε και για τα δύο Τμήματα.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται για το Τμήμα Α στο ποσό των Δύο Χιλιάδων Τριακοσίων Σαράντα Ευρώ (2.340,00 €) πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ και για το Τμήμα Β στο ποσό των Χιλίων Διακοσίων Εξήντα Ευρώ (1.260,00 €) πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 3.600,00€ (Τριών Χιλιάδων Εξακόσιων Ευρώ) πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις προσφορές τους στο πρωτόκολλο του Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Μητροπόλεως 26 - 28, ΤΚ 105 63, Αθήνα, 6ος όροφος μέχρι την 12/06/2017 και ώρα 12:00.

Για περισσότερες πληροφορίες: Φραγκίσκος Φώσκολο,email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., τηλ.: 2103350709


Σχετικά συννημένα:


P454_Prosklisi_ypobolhs_prosforon_exoplismou.pdf

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΩΛΗΣΗΣ / ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΟΥ ΧΑΡΤΟΥ

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΙΤΥΕ), Ν.Π.Ι.Δ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, και ειδικότερα η Διεύθυνση Εκδόσεων του ΙΤΥΕ, προτίθεται, έως τις 29/05/2017, να πωλήσει / διαθέσει σε ανάδοχο/ους  παλαιά – χρησιμοποιημένα βιβλία, μαθητικά τετράδια και χρησιμοποιημένο λευκό φωτοτυπικό χαρτί προς ανακύκλωση.

Ειδικότερα, η πώληση / διάθεση ανακυκλώσιμου χαρτιού γεωγραφικά χωρίζεται σε Τμήματα, ως εξής:

Τμήμα Α. Νομός Θεσσαλονίκης

Τμήμα Β. Νομός Ημαθίας

Τμήμα Γ. Νομός Φλώρινας

Τμήμα Δ. Νομός Αχαΐας

Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλλει προσφορά για ένα (1) ή περισσότερα  από τα παραπάνω Τμήματα.

Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει ανά Τμήμα. Για κάθε ένα από τα Τμήματα, Ανάδοχος θα αναδειχθεί ο προσφέρων την υψηλότερη τιμή ανά τόνο μετά από μια διαδικασία πλειοδοσίας, η οποία θα διεξαχθεί σε 2 γύρους.

Παρακαλούμε τους ενδιαφερόμενους να στείλουν τη κλειστή προσφορά τους στα γραφεία μας στην Αθήνα (Μητροπόλεως 26-28, 105 63, ΣΥΝΤΑΓΜΑ, 4ος όροφος)

 

Υπεύθυνος επικοινωνίας: Μαρία Αρβανίτη, τηλ: 210 33 50 753, Fax: 210 32 34 946,  email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Σχετικά συννημένα:


P451_22_05_2017_Prosklisi_Ypovolis_prosforon_diathesis_anakyklosimou_xartou.pdf

Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων: Eπιστρέψτε τα βιβλία σας

Άρθρο για την ανακύκλωση των σχολικών βιβλίων

http://www.kathimerini.gr/910470

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ_Π452_22-05-2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΕΩΣ:

 

Α)   ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΕΜΠΕΙΡΟ TEXNIKO ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ1)

 

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου

 

«Υποστήριξη συστήματος myschool για το 2017 - “Inschool 2017”» που χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους του ΙΤΥΕ «Διόφαντος»

 

το ΙΤΥΕ «Διόφαντος»

 

προτίθεται να αναθέσει με συμβάσεις μισθώσεως έργου ιδιωτικού δικαίου το ακόλουθο αντικείμενο έργου:

  • εργασίες διαχείρισης της υπολογιστικής και δικτυακής υποδομής του συστήματος myschool (κωδικός αναφοράς Κ1)

 

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο: (http://aitisi.cti.gr)


Σχετικά συννημένα:


P452ADA.pdf

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ_Π448_22-05-2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ:

 

Α)   ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΜΕΛΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ) (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ1 – ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΩΣ 1)

 

Β)   ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΜΕΛΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ) (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ2 – ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΩΣ 1)

 

Γ)    ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΜΕΛΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ) (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ3 –ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΩΣ 1)

 

Δ)   ΕΜΠΕΙΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ  ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ) (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ4 – ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΩΣ 2)

 

 

στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 16

 

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ – ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ»

της Πράξης

 

«ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ (ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Β’ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Τ.Π.Ε.)» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο στo πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, κωδ. Πράξης ΟΠΣ 5000065.

 

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο: (http://aitisi.cti.gr)


Σχετικά συννημένα:


P448ADA.pdf

ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΥΟ [2] ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ

Περισσότερες πληροφορίες

Σχετικά συννημένα:


P446.pdf

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ_Π445_19-05-2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ:

 

Α) SENIOR TECHNICAL MANAGER (Κατηγορία: Υπεύθυνοι έργου, δράσεων, ομάδων, εμπειρογνώμονες) - (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ1)

B)  DIGITAL REPOSITORIES SPECIALIST (Εξειδικευμένο μέλος της ομάδας έργου) –  (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ2)

Γ) SENIOR JAVA DEVELOPER (Πολύ εξειδικευμένο μέλος της ομάδας έργου) - (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ3)

Δ) JAVA DEVELOPER (Εξειδικευμένο μέλος της ομάδας έργου) - (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ4)

Ε) WEB DEVELOPER  / GRAPHIC DESIGNER (Εξειδικευμένο μέλος της ομάδας έργου) - (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ5)

ΣΤ) SOFTWARE TESTER & ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (Εξειδικευμένο μέλος της ομάδας έργου) - (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ6)

 

 

Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης

 

«Επέκταση και Αξιοποίηση της Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας, των Διαδραστικών Βιβλίων και του Αποθετηρίου Μαθησιακών Αντικειμένων» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο στo πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, κωδ. Πράξης ΟΠΣ 5001312.

 

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο: (http://aitisi.cti.gr)


Σχετικά συννημένα:


P445ADA.pdf

Π437/16.5.2017_Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με τίτλο: Παροχή Υπηρεσιών Ψηφιακής Εκτύπωσης, Βιβλιοδεσίας και Παράδοσης στην Αποθήκη του Ι.Τ.Υ.Ε. Διδακτικών Βιβλίων Σχολικού Έτους 2017-18 για Μαθητές με Αμβλυωπία

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: «Παροχή Υπηρεσιών Ψηφιακής Εκτύπωσης, Βιβλιοδεσίας και Παράδοσης στην Αποθήκη του Ι.Τ.Υ.Ε. Διδακτικών Βιβλίων Σχολικού Έτους 2017-18 για Μαθητές με Αμβλυωπία» 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ: €80.000,00 πλέον Φ.Π.Α. 6% (Φ.Π.Α.: €4.800,00, συνολική δαπάνη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.: €84.800,00), κατά τις διακρίσεις της διακήρυξης.

Ανώτατο όριο για τις οικονομικές προσφορές των υποψηφίων: €60.000,00 πλέον Φ.Π.Α. 6% (Φ.Π.Α.: €3.600,00).

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΕΣΗΔΗΣ: 14/6/2017 και ώρα 12:00

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 20/6/2017 και ώρα 12:00.Λήψη Αρχείων