ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ (ITYE) - ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Π1091_18-12-2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ:

 • ΕΩΣ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΕΜΠΕΙΡΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΣΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ
 • ΕΩΣ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΕΜΠΕΙΡΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου: 

«Competence development of STE(A)M educators through online tools and communities / STE(A)MOnEdu» 

που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Erasmus+ KA3: Support for policy reform - Forward looking Cooperation Projects - Grant Agreement Number: 612911)

το ΙΤΥΕ «Διόφαντος»

προτίθεται να αναθέσει με συμβάσεις μισθώσεως έργου ιδιωτικού δικαίου το έργο/α:

 • Παρακολούθηση και αναφορά ερευνητικών δραστηριοτήτων του έργου.
 • Ανάπτυξη απαιτήσεων και έλεγχος μετα-δεδομένων και υπηρεσιών της πλατφόρμας υποστήριξης για την δημιουργία και πιστοποίηση του προφίλ κατά IEEE LOM.
 • Ανάπτυξη απαιτήσεων και έλεγχος της πλατφόρμας υποστήριξης αναφορικά με το εκπαιδευτικό υλικό και τη διεξαγωγή εκπαίδευσης στο γνωστικό αντικείμενο.
 • Ανάπτυξη απαιτήσεων, σχεδιασμός και έλεγχος του πλαισίου εκπαίδευσης STE(A)M.
 • Ανάπτυξη προδιαγραφών των πολιτικών εκπαίδευσης STE(A)M.
 • Ανάπτυξη απαιτήσεων και έλεγχος του εκπαιδευτικού υλικού στο γνωστικό αντικείμενο.
 • Συντονισμός και υποστήριξη των πιλοτικών δράσεων σε τοπικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.
 • Συντονισμός και υποστήριξη των δράσεων αξιολόγησης.
 • Υλοποίηση δράσεων διάχυσης αποτελεσμάτων του έργου.
 • Δημοσίευση άρθρων σε επιστημονικά συνέδρια ή/και περιοδικά που εμπίπτουν στο γνωστικό αντικείμενο του έργου και ειδικότερα σε θέματα τηλεπικοινωνιών και Διαδικτύου των Πραγμάτων.
 • Υποστήριξη των δράσεων εξασφάλισης ποιότητας των διαδικασιών και προϊόντων του έργου.
 • Προετοιμασία και παραγωγή των απαραίτητων επίσημων αναφορών του έργου.

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο: (http://aitisi.cti.gr)


Σχετικά συννημένα:


20191218_p1091.pdf

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π1030_29-11-2019

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π1030_29-11-2019 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π1005_27-11-2019

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π1005_27-11-2019 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π1031_29-11-2019

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π1031_29-11-2019 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π1006_27-11-2019

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π1006_27-11-2019 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π1018_28-11-2019

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π1018_28-11-2019 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π1010_27-11-2019

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π1010_27-11-2019 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π1029_29-11-2019

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π1029_29-11-2019 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π1028_29-11-2019

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π1028_29-11-2019 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π927_29-10-2019

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π927_29-10-2019 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΙΤΥΕ) ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Π1073_16-12-2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» (ΙΤΥΕ)

 ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ

ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ:

 

Α/Α

ΤΙΤΛΟΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Πλήθος Συνεργατών

(έως)

1

ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - SOFTWARE DEVELOPER

Εξειδικευμένο μέλος της ομάδας έργου (Δ)

Κ1

1

2

WEB DEVELOPER  / GRAPHIC DESIGNER

Εξειδικευμένο μέλος της ομάδας έργου (Δ)

Κ2

1

3

TECHNICAL MANAGER

Πολύ εξειδικευμένο μέλος της ομάδας έργου (Γ)

Κ3

1

4

SENIOR SYSTEM ADMINISTRATOR

Εξειδικευμένο μέλος της ομάδας έργου (Δ)

Κ4

1

5

WEB DEVELOPER

Εξειδικευμένο μέλος της ομάδας έργου (Δ)

Κ5

1

6

ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Εξειδικευμένο μέλος της ομάδας έργου (Δ)

Κ6

1

 

στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης

 

«Επέκταση και Αξιοποίηση της Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας, των Διαδραστικών Βιβλίων και του Αποθετηρίου Μαθησιακών Αντικειμένων»

 

που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο στo πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, κωδ. Πράξης ΟΠΣ 5001312

 

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο: (http://aitisi.cti.gr)

 


Σχετικά συννημένα:


20191216_p1073.pdf

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π1019_28-11-2019

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π1019_28-11-2019 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ [Π1070/13.12.2019]

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» (ΙΤΥΕ), Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και ειδικότερα η Διεύθυνση Εκδόσεων του ΙΤΥΕ, προτίθεται να αναθέσει σε ανάδοχο, την παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφορών εσωτερικού, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τις διαδικασίες που περιγράφονται στο Παράρτημα Α της παρούσας.

Ειδικότερα, ο ανάδοχος θα αναλάβει την παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφοράς φακέλων και δεμάτων που θα περιέχουν διδακτικά βιβλία καθώς και φακέλων και λοιπών δεμάτων με έντυπο περιεχόμενο, από ή προς το ΙΤΥΕ, για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Εκδόσεων. Ενδεικτικά, οι απαιτούμενες υπηρεσίες ταχυμεταφοράς δεμάτων αφορούν τις ανάγκες διανομής των διδακτικών βιβλίων για μαθητές με αμβλυωπία, για τις τάξεις υποδοχής, ειδικής αγωγής, κτλ. Οι προς ανάθεση υπηρεσίες κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου Δημοσίων Συμβάσεων (CPV): 79571000 7: Υπηρεσίες ταχυδρομικών αποστολών

Ο συνολικός προϋπολογισμός του ανέρχεται σε # 16.000,00 € # μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ.

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν την προσφορά τους με email ή fax, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 20/12/2019 και ώρα 13:00, υπόψη κ. Κωνσταντίνου Τσέντζου, email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., τηλ: 2103350729, fax: 2103234946.

 

Εναλλακτικά, όσοι ενδιαφερόμενοι το επιθυμούν, μπορούν να καταθέσουν σε έντυπη μορφή την προσφορά τους στο πρωτόκολλο του οργανισμού, στο Παράρτημα του Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Μητροπόλεως 26 - 28, ΤΚ 105 63, Αθήνα, 4ος όροφος.

 

Υπεύθυνος επικοινωνίας για πληροφορίες: Σοφοτάσιος Δημήτρης, τηλ. 2610960300, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 


Σχετικά συννημένα:


P1070_2019.12.13.pdf

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π1011_27-11-2019

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π1011_27-11-2019 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π1007_27-11-2019

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π1007_27-11-2019 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr