Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Διεύθυνση eGov – ΔeG, πρώην Τομέας eGov) λειτουργεί ως αυτόνομη οργανική μονάδα του I.T.Y.E. από τα μέσα του 2005. Αποστολή της είναι η παροχή υπηρεσιών σε ένα ευρύ πεδίο εφαρμογών της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης όπως:

  • Πολιτικές και πρότυπα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
  • Eφαρμογές Ηλεκτρονικής Δημοκρατίας και μεθοδολογίες εμπιστοσύνης / ασφάλειας.
  • Ψηφιοποίηση, τεκμηρίωση, διαχείριση και προβολή περιεχομένου.
  • Ανάπτυξη ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου.
  • Προσομοίωση και ανάλυση ανθρώπινων δικτύων.

Παράλληλα, αξιοποιώντας τη μακρόχρονη εμπειρία της ως σύμβουλος πληροφορικής πολλών Υπουργείων και Οργανισμών, η Διεύθυνση συνεχίζει να δραστηριοποιείται στην παροχή μελετητικών και σχεδιαστικών υπηρεσιών (στρατηγικός και επιχειρησιακός σχεδιασμός πληροφορικής, αναδιοργάνωση διαδικασιών, σχεδιασμός πληροφοριακών συστημάτων) καθώς και υπηρεσιών τεχνικής στήριξης (διαδικασίες προμήθειας, προγραμματισμός υλοποίησης έργων, παρακολούθηση προόδου φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, παραλαβές έργων κλπ.).

H Διεύθυνση διαθέτει κάθετη οργάνωση και αυτοτέλεια και ταυτόχρονα υψηλό βαθμό συμπληρωματικότητας με τις υπόλοιπες Διευθύνσεις και τμήματα του οργανισμού. Η λειτουργία της υπαγορεύεται από εσωτερικό κανονισμό ο οποίος ρυθμίζει ειδικότερα θέματα οργάνωσης, διοίκησης και διασφάλισης ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, εξειδικεύοντας τη γενικότερη πολιτική και κουλτούρα του οργανισμού. Απόρροια της κουλτούρας αυτής είναι η εφαρμογή από το 2006 ολοκληρωμένου συστήματος ποιότητας κατά το πρότυπο ISO 2001:2008 στο πεδίο "Υπηρεσίες Συμβούλου Πληροφορικής - Υλοποίηση και Διαχείριση Έργων Πληροφορικής".

Το προσωπικό της Διεύθυνσης περιλαμβάνει έμπειρο επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό (στην πλειοψηφία κάτοχοι διδακτορικών και μεταπτυχιακών τίτλων ειδίκευσης) με μακρά θητεία στην παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης για λογαριασμό αρκετών φορέων της Δημόσιας Διοίκησης καθώς και φορέων του ιδιωτικού τομέα. Διευθυντής είναι ο Δρ. Χρήστος Μανωλόπουλος που αποτελεί ένα από τα ιδρυτικά στελέχη του  I.T.Y.E. και αναπληρωτής Διευθυντής ο Δρ. Δημήτρης Σοφοτάσιος. Kατά περίπτωση η Διεύθυνση συνεργάζεται και με εξωτερικούς συμβούλους / εμπειρογνώμονες που παρέχουν υπηρεσίες αποκλειστικά στα έργα που αναλαμβάνει. Επίσης, μπορεί να απασχολεί φοιτητές ή τελειόφοιτους στο πλαίσιο εκπόνησης της πρακτικής τους άσκησης ή διπλωματικών εργασιών. Η Διεύθυνση έχει έδρα τις κεντρικές εγκαταστάσεις του ΙΤΥΕ στην Πάτρα και διατηρεί γραφείο στο παράρτημα του I.T.Y.E. στην Αθήνα. Ανάλογα με τις ανάγκες των έργων του μπορεί να διατηρεί πλήρως εξοπλισμένα γραφεία εντός των φορέων – πελατών του.

Για την υλοποίηση των έργων του η ΔeG αξιοποιεί τις υποδομές και τα εργαλεία του Εργαστηρίου ΗΡΩΝ. Διεύθυνση και Εργαστήριο αποτελούν συμπληρωματικές οργανικές μονάδες με κοινό προσωπικό. Αποστολή του Εργαστηρίου ΗΡΩΝ είναι η διεξαγωγή εφαρμοσμένης έρευνας και η ανάπτυξη τεχνογνωσίας στις θεματικές περιοχές ενδιαφέροντος του Τομέα με στόχους: (α) τη δημιουργία ερευνητικών αποτελεσμάτων που μπορούν να αξιοποιηθούν στο πλαίσιο των έργων της Διεύθυνσης, (β) την παραγωγή τεχνικής γνώσης σε εξειδικευμένες εφαρμογές της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και (γ) την ανάπτυξη τεχνολογικών προϊόντων και λύσεων που υποστηρίζουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες της ΔeG.
Τα βασικά πεδία δραστηριοποίησης του Εργαστηρίου είναι:

  1. Συστήματα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας και ηλεκτρονικών αγορών, κρυπτογραφικά πρωτόκολλα, υποδομές δημόσιου κλειδιού.
  2. Ψηφιακές βιβλιοθήκες, διαχείριση ψηφιακών δικαιωμάτων, βελτιστοποίηση πρόσβασης σε ψηφιακό περιεχόμενο, πολυμεσικές εφαρμογές.
  3. Εργαλεία εκπαιδευτικής τεχνολογίας, οργάνωση και διαχείριση ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου.
  4. Ανάλυση και διαχείριση κινδύνων κατά το σχεδιασμό και υλοποίηση πληροφοριακών συστημάτων και εφαρμογών.
  5. Προσομοιωτικά μοντέλα δικτύων και τεχνικές μέτρησης / ανάλυσης απόδοσης.


Το Εργαστήριο διαθέτει σύγχρονη τεχνολογική υποδομή (κεντρικοί εξυπηρετητές, συστήματα τηλεδιάσκεψης, VoIP τηλεφωνία, εξοπλισμός ασφάλειας κλπ.) καθώς και ένα σύνολο προϊόντων λογισμικού (Βάσεις Δεδομένων, συνεργατικά εργαλεία, ψηφιακές βιβλιοθήκες εργαλεία διαχείρισης έργων, συστήματα διαχείρισης αιτημάτων κλπ.). Υπεύθυνος για τη λειτουργία του είναι ο Δρ. Δημήτρης Σοφοτάσιος.