Οργανόγραμμα

Η οργανωτική δομή του I.T.Y.E. απεικονίζεται στο οργανόγραμμα που ακολουθεί:

 

Image