ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ (ITYE) - ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Π1091_18-12-2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ:

 • ΕΩΣ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΕΜΠΕΙΡΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΣΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ
 • ΕΩΣ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΕΜΠΕΙΡΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου: 

«Competence development of STE(A)M educators through online tools and communities / STE(A)MOnEdu» 

που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Erasmus+ KA3: Support for policy reform - Forward looking Cooperation Projects - Grant Agreement Number: 612911)

το ΙΤΥΕ «Διόφαντος»

προτίθεται να αναθέσει με συμβάσεις μισθώσεως έργου ιδιωτικού δικαίου το έργο/α:

 • Παρακολούθηση και αναφορά ερευνητικών δραστηριοτήτων του έργου.
 • Ανάπτυξη απαιτήσεων και έλεγχος μετα-δεδομένων και υπηρεσιών της πλατφόρμας υποστήριξης για την δημιουργία και πιστοποίηση του προφίλ κατά IEEE LOM.
 • Ανάπτυξη απαιτήσεων και έλεγχος της πλατφόρμας υποστήριξης αναφορικά με το εκπαιδευτικό υλικό και τη διεξαγωγή εκπαίδευσης στο γνωστικό αντικείμενο.
 • Ανάπτυξη απαιτήσεων, σχεδιασμός και έλεγχος του πλαισίου εκπαίδευσης STE(A)M.
 • Ανάπτυξη προδιαγραφών των πολιτικών εκπαίδευσης STE(A)M.
 • Ανάπτυξη απαιτήσεων και έλεγχος του εκπαιδευτικού υλικού στο γνωστικό αντικείμενο.
 • Συντονισμός και υποστήριξη των πιλοτικών δράσεων σε τοπικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.
 • Συντονισμός και υποστήριξη των δράσεων αξιολόγησης.
 • Υλοποίηση δράσεων διάχυσης αποτελεσμάτων του έργου.
 • Δημοσίευση άρθρων σε επιστημονικά συνέδρια ή/και περιοδικά που εμπίπτουν στο γνωστικό αντικείμενο του έργου και ειδικότερα σε θέματα τηλεπικοινωνιών και Διαδικτύου των Πραγμάτων.
 • Υποστήριξη των δράσεων εξασφάλισης ποιότητας των διαδικασιών και προϊόντων του έργου.
 • Προετοιμασία και παραγωγή των απαραίτητων επίσημων αναφορών του έργου.

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο: (http://aitisi.cti.gr)


Σχετικά συννημένα:


20191218_p1091.pdf