ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Π1099_19-12-2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ (ITYE) - «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»

ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι.Δ.Ο.Χ ΓΙΑ :

 

Α)   ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΧΡΗΣΤΩΝ (ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ) (ΚΩΔ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ1)

Β)   ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ) (ΚΩΔ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ2)

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου

 

«Νέες Τεχνολογίες για Βελτιστοποίηση Υπολογιστικού και Προγραμματιστικού Περιβάλλοντος ΔΕΤ (NEw Technologies for Optimization of computational and programming environment)  - “NETO”»

 

το οποίο χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους του ΙΤΥΕ «Διόφαντος»

το ΙΤΥΕ «Διόφαντος»

 

 

προτίθεται να συνάψει έως

  • 4 (τέσσερις) συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πλήρους απασχόλησης με αντικείμενο την υποστήριξη των χρηστών των πληροφοριακών συστημάτων μεγάλης κλίμακας που διαχειρίζονται δεδομένα της εκπαίδευσης και τα οποία αναπτύσσει η ΔΕΤ (στο εξής για συντομία ‘Πληροφοριακά Συστήματα της ΔΕΤ’) μέσω: α) της αποτύπωσης συχνά εμφανιζόμενων ερωτημάτων/προβλημάτων που σχετίζονται με την αξιοποίηση των πληροφοριακών συστημάτων της ΔΕΤ και της σύνταξης οδηγιών αντιμετώπισης (FAQ), β) της δημιουργίας ημερολογίου συστηματικής αποτύπωσης ροών εργασιών μεγάλου εύρους που σχετίζονται με τη λειτουργία πληροφοριακών συστημάτων της ΔΕΤ και που παρουσιάζουν κυκλική επαναληπτικότητα (π.χ. σε ετήσια βάση, κλπ.), γ) της επικαιροποίησης εγχειριδίων χρήσης για τα πληροφοριακά συστήματα της ΔΕΤ.
  • 1 (μία) σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πλήρους απασχόλησης με αντικείμενο: α) την επικαιροποίηση εγχειριδίων χρήσης για τα συστήματα που αναπτύσσει η ΔΕΤ, β) την επικαιροποίηση και έλεγχο βιβλιοθηκών λογισμικού που αξιοποιούνται στα συστήματα που αναπτύσσει η ΔΕΤ (DevExpress, Entity Framework, ASYNC threading διεργασιών, κλπ.) - σχετική εκπαίδευση προγραμματιστών

 

 και καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

 

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο: (http://aitisi.cti.gr)

 


Σχετικά συννημένα:


20191219_p1099.pdf