ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ (ITYE) - ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Π65_23-01-2020

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ:

 

  • ΕΩΣ ΔΥΟ (2) ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ (ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ) (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ1)

 

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου:

«Safe and green Sensor Technologies for self-explaining and forgiving Road Interactive aPplications – SAFE STRIP»

 που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (H2020- Grant Agreement Number: 723211)

 το ΙΤΥΕ «Διόφαντος»

 προτίθεται να αναθέσει με συμβάσεις μισθώσεως έργου ιδιωτικού δικαίου τα έργα:

 

WP3: SAFE STRIP sensorial and communication system development

Στο πλαίσιο του WP3 του έργου SAFESTRIP, που είναι leader το ΙΤΥΕ, θα αναπτυχθεί το σύστημα των αισθητήρων και της επικοινωνίας που θα εγκαθίσταται στην άσφαλτο (STRIP).

 

WP5: System integration

Στο πλαίσιο του WP5, το ΙΤΥΕ θα αναλάβει την αξιολόγηση και τον επανέλεγχο των On Road Units και των Road Side Bridge συστημάτων που έχουν αναπτυχθεί και θα στέλνονται στα pilots sites ώστε να εξασφαλιστεί η ομαλή και επιτυχής εγκατάστασή τους και εν τέλει η ενσωμάτωσής τους σε περιβάλλον δρόμου.

 

WP7: Dissemination, Exploitation & Standardization

Στο πλαίσιο του WP7, το ΙΤΥΕ θα συμμετάσχει στις εργασίες που θα επικεντρωθούν για την δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων του έργου.

 

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο: (http://aitisi.cti.gr)


Σχετικά συννημένα:


20200123_p65.pdf