ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ (ITYE) - ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Π266_21-04-2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ:

 

  • ΕΩΣ ΜΙΑ (1) ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΕΜΠΕΙΡΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ του ΕΡΓΟΥ (ΜΕΛΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ)

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου:

 

«Make Biology Fun with Virtual Reality-ALIVE»

 

που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Erasmus+ PROGRAMME, KA2, Grant Agreement Number: CISLO ZMLUVY-2020-1-SK01-KA201-078297)

 

το ΙΤΥΕ «Διόφαντος»

 

προτίθεται να αναθέσει με σύμβαση μισθώσεως έργου ιδιωτικού δικαίου το έργο/α:

 

  •  Σχεδιασμός προγράμματος σπουδών και σχεδίαση εκπαιδευτικού υλικού για την βιολογία.
  •  Σχεδιασμός εκπαιδευτικής πλατφόρμα 3D Virtual World βασισμένη σε παιχνίδια.

 

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο: (http://aitisi.cti.gr)

 

Σχετικά συννημένα:


20210421_p266.pdf