ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ (ITYE) - ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Π779 _08-11-2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ:

 

  • ΕΩΣ ΔΥΟ (2) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΕΣ ΠΕΔΙΟΥ, ΜΕΛΕΤΕΣ, ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ KAI ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ.1)

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου:

 Υποστήριξη μετάβασης στο σύστημα του πολλαπλού βιβλίου 

που χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους του ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»

 

το ΙΤΥΕ «Διόφαντος»

 

προτίθεται να αναθέσει με συμβάσεις μισθώσεως έργου ιδιωτικού δικαίου το έργο:

 

-  Έρευνες πεδίου, μελέτες, συλλογή και επεξεργασία στοιχείων και ανάδειξη καλών πρακτικών στην εφαρμογή του πολλαπλού βιβλίου

 

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο: (http://aitisi.cti.gr)

 


Σχετικά συννημένα:


20211108_p779.pdf