Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Δ399_23-05-2011)

Ο Τομέας «Κέντρο Τηλεματικής και Εφαρμογών Περιφερειακής Ανάπτυξης» του Ερευνητικού Ακαδημαϊκού Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών ΝΠΙΔ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα εποπτευόμενου από τον Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων) προτίθεται να απασχολήσει ένα (1) Επιστήμονα Μηχανικό Η/Υ & Πληροφορικής για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου  «ICT-VN, “Προώθηση της χρήσης ΤΠΕ από ΜΜΕ, ως μοχλού δημιουργίας αποδοτικών Δικτυώσεων» 0811R2, (Πρόγραμμα Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία INTERREG IVC 2007-2013 που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή ΈνωσηΕυρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ελληνικό Δημόσιο), και καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Όσοι επιλεγούν θα απασχοληθούν με σύμβαση μισθώσεως έργου. Το ύψος της αμοιβής θα προσδιοριστεί από το ειδικό αντικείμενο που θα ανατεθεί, την επιστημονική εξειδίκευση και την εμπειρία των υποψηφίων.

Σχετικά συννημένα:

ENTYPO AITHSHS EKDHLWSHS ENDIAFERONTOS.DOCΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_ΚΤ&ΕΠΑ_Δ399_23-05-2011.doc