Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Δ398_23-05-2011)

Ο Τομέας «Κέντρο Τηλεματικής και Εφαρμογών Περιφερειακής Ανάπτυξης» του Ερευνητικού Ακαδημαϊκού Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών ΝΠΙΔ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα εποπτευόμενου από τον Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων) προτίθεται να απασχολήσει Δύο (2) Συνεργάτες για έκτακτες ανάγκες για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου «Υποστήριξη Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων σε Πληροφοριακά Συστήματα» Εντολή Ανάθεσης ΥΠΔΒΜΘ 2402/Λ/11.01.2011 Υποέργο «Μισθοδοσία Εκπαιδευτικών Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων μέσω συστήματος (ΔΙΑΣ)», προκηρύσσει την πλήρωση των παρακάτω θέσεων και καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Όσοι επιλεγούν θα απασχοληθούν με σύμβαση μισθώσεως έργου. Το ύψος της αμοιβής θα προσδιοριστεί από το ειδικό αντικείμενο που θα ανατεθεί, την επιστημονική εξειδίκευση και την εμπειρία των υποψηφίων.

Σχετικά συννημένα:

ENTYPO AITHSHS EKDHLWSHS ENDIAFERONTOS.DOCΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_ΚΤ&ΕΠΑ_Δ398_23-05-2011.doc