ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΑ

Περισσότερες πληροφορίες

Σχετικά συννημένα:


19690_ENIMEROSI.pdf

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ - ECHA

Περισσότερες πληροφορίες

Σχετικά συννημένα:


18999_ENIMEROSI.pdf

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ Ε.Ε.

Περισσότερες πληροφορίες

Σχετικά συννημένα:


20545_ENIMEROSI.pdf

Αντικατάσταση Πίνακα Πρόσκλησης Π647/04.06.2018 και μετάθεση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος από εκπαιδευτικούς που επιθυμούν να εκπαιδευθούν ως επιμορφωτές Β’ επιπέδου ΤΠΕ, μετατίθεται για την Δευτέρα 25 Ιουνίου 2018, ώρα 16:00.

Επίσης, αντικαθίσταται ο Πίνακας 2, του Παραρτήματος Γ της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Εκπαίδευση Επιμορφωτών Β’ επιπέδου ΤΠΕ, ο οποίος αφορά στην γεωγραφική κατανομή των εκπαιδευτικών που πρόκειται να εκπαιδευθούν ως επιμορφωτές για τις συστάδες 6 έως 12 (νέο-εισερχόμενοι στην επιμόρφωση κλάδοι εκπαιδευτικών).

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να ενημερωθούν για τον νέο Πίνακα από την συνημμένη Απόφαση.

(Απόφαση Π703/14.06.2018 του Ι.Τ.Υ.Ε. – «Διόφαντος», δικαιούχου της Πράξης «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ψηφιακών τεχνολογιών στη διδακτική πράξη (Επιμόρφωση Β’ επιπέδου ΤΠΕ)» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού – Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2014-2020).

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση http://e-pimorfosi.cti.gr/mis, όπου είναι διαθέσιμες και σχετικές οδηγίες.


Σχετικά συννημένα:


P703.pdf

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β` ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΤΠΕ

Πρόσκληση ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟς

ΓΙΑ ΤΗΝ εκπαιδευση επιμορφωτων Β’ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΤΠΕ

 

Στο πλαίσιο της Πράξης «ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ (ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Β’ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Τ.Π.Ε.)», http://e-pimorfosi.cti.gr, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού – Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ), που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, ΕΣΠΑ 2014-2020) και το Ελληνικό Δημόσιο, με κωδ. Πράξης ΟΠΣ 5000065 (στο εξής «Πράξη»), που υλοποιείται από το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (Ι.Τ.Υ.Ε.) «Διόφαντος» (δικαιούχος φορέας), σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.),

καλούνται

μόνιμοι εν ενεργεία εκπαιδευτικοί να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για να συμμετάσχουν σε προγράμματα εκπαίδευσης επιμορφωτών για την αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών στη διδακτική πράξη, 380 διδακτικών ωρών (περιλαμβανομένης πρακτικής άσκησης περίπου 30 ωρών), εξάμηνης διάρκειας (με προβλεπόμενη έναρξη τον Σεπτέμβριο 2018), που θα λάβουν χώρα σε Πανεπιστημιακά Κέντρα Επιμόρφωσης (ΠΑ.Κ.Ε.) και μετά από κατάλληλες διαδικασίες πιστοποίησης να ενταχθούν στο Μητρώο επιμορφωτών Β’ επιπέδου ΤΠΕ, προκειμένου να παράσχουν επιμορφωτικό έργο στο πλαίσιο της παρούσας Πράξης, καθώς και άλλων δράσεων του ΥΠ.Π.Ε.Θ. που αφορούν στην αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών στη διδακτική πράξη.

Στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης, θα επιλεγούν 300 υποψήφιοι επιμορφωτές, σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται αναλυτικά στην ενότητα 6, οι οποίοι θα συμμετάσχουν στα εκπαιδευτικά προγράμματα, ενώ οι ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής περιλαμβάνονται στην ενότητα 4 της παρούσας.

Η Πρόσκληση δεν αφορά στους εκπαιδευτικούς οι οποίοι ήδη έχουν πιστοποιηθεί και ενταχθεί στο Μητρώο Επιμορφωτών Β’ επιπέδου ΤΠΕ είτε έχουν συμμετάσχει σε πρόγραμμα εκπαίδευσης  επιμορφωτών Β’ επιπέδου ΤΠΕ σε ΠΑ.Κ.Ε., στο πλαίσιο παλαιότερων σχετικών έργων (στο διάστημα 2005 – 2014).

Η υποβολή αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, γίνεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση http://e-pimorfosi.cti.gr/mis --> Μενού: «Αίτηση υποψήφιου επιμορφωτή Β’ Επιπέδου ΤΠΕ», το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 21 Ιουνίου 2018, ώρα 16:00, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους της παρούσας πρόσκλησης.

Λεπτομέρειες σχετικά με την υποβολή της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής περιλαμβάνονται στην ενότητα 5 της παρούσας, ενώ αναλυτικές οδηγίες σχετικά με την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης παρατίθενται στο σχετικό Εγχειρίδιο Χρήσης, το οποίο είναι διαθέσιμο στο περιβάλλον υποβολής αιτήσεων στην παραπάνω διεύθυνση.

Στις ενότητες της παρούσας πρόσκλησης περιλαμβάνονται: Σύντομη Περιγραφή του φυσικού αντικειμένου της Πράξης (ενότητα 1),  Σύντομη Περιγραφή (περιεχόμενο, τρόπος υλοποίησης κ.α.) της Εκπαίδευσης των Επιμορφωτών Β’ επιπέδου ΤΠΕ (ενότητα 2), στοιχεία για την πιστοποίηση των εκπαιδευομένων υποψηφίων επιμορφωτών και την ένταξή τους στο Μητρώο Επιμορφωτών Β’ επιπέδου ΤΠΕ (ενότητα 3), οι ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής στην εκπαίδευση των επιμορφωτών (ενότητα 4), λεπτομέρειες σχετικά με την υποβολή αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ενότητα 5), καθώς και αναλυτική περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης και επιλογής  των υποψηφίων επιμορφωτών (ενότητα 6). Επιπρόσθετα, στα Παραρτήματα της παρούσας παρατίθενται τα κριτήρια αξιολόγησης και επιλογής των υποψηφίων (Παράρτημα Α), Πίνακες κατανομής του προβλεπόμενου πλήθους εκπαιδευτικών που θα συμμετάσχουν στα προγράμματα εκπαίδευσης επιμορφωτών, ανά γεωγραφική περιοχή και συστάδα ομοειδών κλάδων – ειδικοτήτων (Παραρτήματα Β και Γ), καθώς και τα προγράμματα σπουδών για την εκπαίδευση των επιμορφωτών (Παράρτημα Δ).

 

Για τυχόν διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Υπηρεσία Υποστήριξης Help Desk, μέσω της Πύλης Ενημέρωσης της Πράξης, στη διεύθυνση:

http://e-pimorfosi.cti.gr,

επιλέγοντας Υποστηρικτικές Δομές à Help Desk και συμπληρώνοντας ηλεκτρονικά τη σχετική φόρμα υποβολής ερωτήματος.

 


Σχετικά συννημένα:


P647.pdf