Δημόσια Διαβούλευση Ανοικ. Διεθ. Διαγωνισμού: «Αναβάθμ. της κεντρικής δικτυακής υποδομής του ΥΠΑΙΘΠΑ

Αντικείμενο: 'Η προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού και λογισμικού για την αναβάθμιση της κεντρικής δικτυακής υποδομής του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού", στο πλαίσιο υλοποίησης του Υ18 της πράξης  «Σ Τ Η Ρ Ι Ζ Ω – Οριζόντιο έργο υποστήριξης σχολείων, εκπαιδευτικών και μαθητών στο δρόμο για το ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, νέες υπηρεσίες Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Στήριξης του ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ» (κωδ. Πράξης ΟΠΣ 355294), το οποίο είναι ενταγμένο στο Ε.Π «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» (απόφαση ένταξης 13275/27-07-2011, ΑΔΑ: 4Α5Μ9-9ΟΗ ως ισχύει) που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ.


 


Ταξινόμηση κατά CPV:


 


32420000-3    Εξοπλισμός δικτύου


 


48210000-3    Πακέτα λογισμικού δικτύωσης


 


Προϋπολογισμός: 349.999,99 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (23%)


 


Ημερομηνία Λήξης Διαβούλευσης:  11 Απριλίου 201


Η διαβούλευση ολοκληρώθηκε. Τα αποτελέσματα της διαβούλευσης καταγράφονται στο επισυναπτόμενο αρχείο.


Σχετικά συννημένα:

RFC_COMMENTS_Form_Diktio_YPAITHPA.docRFP_Diktyo_YPAITHPA_RFC_V1.docApotelesma_diavoulevsis_Diktyo_YPAITHPA.pdf