Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός για τη Διανομή των Διδακτικών Βιβλίων Σχολικού Έτους 2014-15

Τίτλος Σύμβασης  : Διανομή των Διδακτικών Βιβλίων Σχολικού Έτους 2014-15 

Περιγραφή του αντικειμένου της σύμβασης: Υπηρεσίες Οργάνωσης και Διανομής Διδακτικών Βιβλίων Σχολικού Έτους 2014-15

Προϋπολογισμός : €580.000,00  πλέον Φ.Π.Α. 23% €133.400,00 ήτοι συνολική δαπάνη €713.400,00  συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Υπεύθυνος επικοινωνίας : Πάρης Μπάγιας , bayias@cti.gr

 Λήψη Αρχείων