ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ/ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) ΕΠΙ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Π1098_23.09.2013 Προμήθεια εξοπλισμού (υλικό και λογισμικό) για τις ανάγκες της πράξης

Εκδόθηκαν σήμερα 13/11/2013 ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ / ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) για τον ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Π1098/23.09.2013

«Προμήθεια εξοπλισμού (υλικό και λογισμικό) για τις ανάγκες της πράξης»

στα πλαίσια του Έργου

«Απλούστευση Διαδικασιών Διοικητικής Υποστήριξης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»

Οι ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ / ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ  αναρτήθηκαν στο σύνδεσμο της Προκήρυξης όπου παρέχεται και το τεύχους του διαγωνισμού:

http://www.cti.gr/el/news-el/tenders-el/1569-k-1098-23-09-2013