Πρόθεση Ανάθεσης Προμήθειας Υλικών Καθαριότητας

 Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΙΤΥΕ), Ν.Π.Ι.Δ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, για τις ανάγκες καθαριότητας των χώρων του κτηρίου «Δ. Μαρίτσας» (Πανεπιστημιούπολη Πάτρας), προτίθεται έως 13/12/2013 να προμηθευτεί Υλικά Καθαριότητας.

Τα υπό προμήθεια είδη περιγράφονται αναλυτικά στους πίνακες της ομάδας Α και Β της παρούσας ανάθεσης και ο ενδεικτικός προϋπολογισμός τους ανέρχεται σε 13.000,00 Ευρώ πλέον Φ.Π.Α.

Περισσότερες πληροφορίες


Σχετικά συννημένα:


P1354.pdf
Εκδήλωση ενδιαφέροντος

Παρακαλούμε συμπληρώστε την φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος.