ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ _Π1561

Το  Ινστιτούτο  Τεχνολογίας  Υπολογιστών  &  Εκδόσεων  –  ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ  (ΙΤΥΕ),  Ν.Π.Ι.Δ,  μη κερδοσκοπικού  χαρακτήρα,  και  ειδικότερα  η  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ  &  ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  του  ΙΤΥΕ,  στο  πλαίσιο  υλοποίησης  του έργου «Υποστήριξη Υπουργείου Παιδείας, και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού  σε  Πληροφοριακά  Συστήματα  2013»,  προτίθεται  να  αναθέσει,  με  κριτήριο  την  οικονομικότερη προσφορά, σε ανάδοχο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο)  την εγκατάσταση κατάλληλων δικτύων αισθητήρων μέτρησης της καταναλούμενης ενέργειας και απομακρυσμένου ελέγχου των ενεργοβόρων συσκευών,  καθώς  και  λοιπών  συμπληρωματικών  σε  αυτές ηλεκτρολογικών εργασιών  σε 5 σχολικές μονάδες


Σχετικά συννημένα:


RFP_HLEKTROLOGOS.pdf