ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ_Προμήθεια Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» (ΙΤΥΕ, Ν.Π.Ι.Δ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα), για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου «Παρακολούθηση, Συντήρηση και αναβάθμιση των ολοκληρωμένων συστημάτων διεξαγωγής κληρώσεων Hypergen & Cryptogen», της Διεύθυνσης  Στρατηγικής & Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού,  προτίθεται έως τις 24/12/2014 να αναθέσει κατόπιν διαπραγμάτευσης, την προμήθεια του εξοπλισμού, ο οποίος αναφέρεται στην επισυναπτόμενη Πρόσκληση.

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 5.900,00 ευρώ (πλέον ΦΠΑ).

 

Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Πατρίκιος Νικόλαος, τηλ. 210-3350600


Σχετικά συννημένα:


P1377_161214_ProthesiAnathesis_PromitheiaYpologiston.pdf