ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ_Προαγορά 300 Ανθρωποωρών Μηχανικού Λογισμικού HCM

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΙΤΥΕ), Ν.Π.Ι.∆, µη κερδοσκοπικού  χαρακτήρα,  προτίθεται  έως  την  23/12/2014  να  αναθέσει  την  παροχή υπηρεσιών  παραμετροποίησης  - υποστήριξης  του Πληροφοριακού  Σύστημα Μισθοδοσίας HCM. Ειδικότερα απαιτείται η προαγορά 300 άνθρωπο-ωρών μηχανικού Λογισμικού HCM για υποστήριξη\παραμετροποίηση για τις ανάγκες του Προγράμματος Μισθοδοσίας του ΙΤΥΕ για το διάστημα 02/01/2015 έως και 31/12/2015.

 

Συνολικός προϋπολογισμός: έως 15.000,00 € (πλέον ΦΠΑ).

 

Υπεύθυνος επικοινωνίας : κα Χ. Καβαλλάρη, τηλ : 2610 960311, fax 2610 960392 


Σχετικά συννημένα:


P1376_161214_ProthesiAnathesis_300OresHCM.pdf