ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ_Προμήθεια Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» (ΙΤΥΕ, Ν.Π.Ι.Δ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα), για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου «Holistic Personal public Eco-mobility (HoPE)», προτίθεται έως τις 26/01/2015 να αναθέσει κατόπιν διαπραγμάτευσης, την προμήθεια του αναφερόμενου στην επισυναπτόμενη Πρόσκληση εξοπλισμού.

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 7.350,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ και μέρος του ΦΠΑ απαλλάσσεται λόγω συγχρηματοδότησης του έργου HoPE από την ΕΕ.

 

H προσφορά πρέπει να περιλαμβάνει και το κόστος μεταφοράς.

 

Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Καθηγητής Χρήστος Ζαρολιάγκης, τηλ. 2610-960452


Σχετικά συννημένα:


P48_190115_ProthesiAnathesis_PromitheiaEksoplismouHoPE.pdf