ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ_Προμήθεια Συσσωρευτών για την Αναβάθμιση του Συστήματος Αδιάλειπτης Τάσης (UPS)

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΙΤΥΕ), προκηρύσσει Συνοπτικό (Πρόχειρο) Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια Συσσωρευτών για την αναβάθμιση του Συστήματος Αδιάλειπτης Τάσης (UPS) του κτηρίου ‘Δ. Μαρίτσας’ του ΙΤΥΕ.

 

Η προμήθεια, προϋπολογισμού 9.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ, προτείνεται να γίνει σύμφωνα με το επισυναπτόμενο σχέδιο διακήρυξης.

 

Οι προσφορές πρέπει να βρίσκονται σε σφραγισμένο φάκελο και θα πρέπει να κατατεθούν το αργότερο μέχρι 02.03.2015 και ώρα 14:00, στην Κεντρική Γραμματεία του ΙΤΥΕ, τηλ. 2610 960300, υπόψη κ. Γεράσιμου Μεταξά.

 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τη Δ/νση Τεχνικής Υποστήριξης του ΙΤΥΕ στο τηλέφωνο 2610-960364,  fax: 2610 960389, Γεράσιμος Μεταξάς, 2610 960344, Παναγιώτης Γαλιατσάτος, 2610 960221 Δημήτρης Μητρούλιας.Λήψη Αρχείων