ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ_Π 197/03.03.2017_Παροχή Νομικών Υπηρεσιών

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΙΤΥΕ), Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα για τις ανάγκες λειτουργίας της Διεύθυνσης Εκδόσεων, προτίθεται να αναθέσει, κατόπιν διαπραγμάτευσης, την παροχή υπηρεσιών νομικής υποστήριξης για την παρακολούθηση και εναρμόνιση με τις αλλαγές που επιφέρει η νέα κοινωνικοασφαλιστική νομοθεσία στους συνεργάτες της και το εν γένει προσωπικό του ΙΤΥΕ καθώς και σε ζητήματα εργατικού δικαίου.

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της ανάθεσης είναι 5.000,00 € πλέον ΦΠΑ. Για το έργο αυτό δεν χορηγείται προκαταβολή. 

 

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν εγγράφως τις προσφορές τους έως την Δευτέρα 06/03/2017, στις 12.00, στα γραφεία Αθηνών του ΙΤΥΕ, Μητροπόλεως 26-28, Τ.Κ. 105 63, Αθήνα, 6ος όροφος.

 

Για περισσότερες πληροφορίες: Αγγελική Σταματοπούλου 2103350719, stamatop@cti.gr.


Σχετικά συννημένα:


P197_030317_NomikesYpiresies_ADA.pdf