ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ_ Π285/04.04.17_ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΓΑΣΑΚΩΝ (FIBC) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΧΑΡΤΙΟΥ

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων (Ι.Τ.Υ.Ε.) «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» στο πλαίσιο της κάλυψης απαιτήσεων υποστήριξης της λειτουργίας  της Διεύθυνσης Εκδόσεων  και σε συνέχεια της από 11-1-2017 υπ. αρ. πρωτ. 4569/Δ2 της Απόφασης Ανάθεσης των διαδικασιών ανακύκλωσης σχολικών βιβλίων και χαρτιού στο ΙΤΥΕ – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ του Γ.Γ. ΥΠΠΕΘ, προτίθεται να αναθέσει με τη διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης την προμήθεια Λευκών Μεγασάκων (FIBC) για τις ανάγκες της δράσης “Ανακύκλωση σχολικών βιβλίων και χαρτιού” της Διεύθυνσης Εκδόσεων του ΙΤΥΕ σε δύο τμήματα:

Τμήμα Α’ ποσότητα χιλίων πεντακοσίων (1.500) τεμαχίων και Τμήμα Β’ ποσότητα χιλίων πεντακοσίων (1.500) τεμαχίων. Οι αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές του ζητούμενου είδους επισυνάπτονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας και είναι υποχρεωτικές για τον προσφέροντα.

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανά τμήμα είναι 4.500,00 € µη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ,  και αποτελεί άνω όριο για τις προσφορές των υποψηφίων, ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας και για τα δύο (2) τμήματα είναι 9.000,00 € µη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

 Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν εγγράφως τις προσφορές τους έως την 10-04-2017, ώρα 16:00 στο Πρωτόκολλο του Παραρτήματος του ΙΤΥΕ στην Αθήνα, Μητροπόλεως 26-28, Τ.Κ. 105 63, Αθήνα, 4ος όροφος.

Για περισσότερες πληροφορίες: Φώσκολος Φραγκίσκος, τηλ.  210-33.50.709, e-mail: foskolos@cti.gr.


Σχετικά συννημένα:


P285_04_04_17_Prothesi_Anathesis_Promitheia_Megasakon_Anakyklosis.pdf