Πρόθεση ανάθεσης προμήθειας υπολογιστικού εξοπλισμού

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» στο πλαίσιο υποστήριξης και για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου «Επέκταση και Αξιοποίηση της Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας, των Διαδραστικών Βιβλίων και του Αποθετηρίου Μαθησιακών Αντικειμένων» της Διεύθυνσης Στρατηγικής & Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, κωδ. Πράξης ΟΠΣ 5001312, προτίθεται έως τις 13/03/2018, να αναθέσει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, την προμήθεια εοπλισμού, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που δίνονται αναλυτικά στο συνημμένο κείμενο. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 1.500,00 €, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις προσφορές τους έως τις 13/03/2018 στη διεύθυνση e-mail drimalit@cti.gr, υπόψη κας Ευαγγελίας Δρυμαλίτη.

Υπεύθυνη επικοινωνίας: Ευαγγελία Δρυμαλίτη, τηλ.  210 3350745, drimalit@cti.gr

 

 


Σχετικά συννημένα:


P242_Prothesi_Anathesis_Promhtheias_Eksoplismou.pdf