Προμήθεια ειδών καθαριότητας γραφείων Αθήνας του ΙΤΥΕ

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΙΤΥΕ), στο πλαίσιο των αναγκών  καθαριότητας των χώρων των γραφείων Αθήνας (Μητροπόλεως 26-28, Σύνταγμα), προτίθεται έως την 26/03/2018 να αναθέσει σε ανάδοχο με την διαδικασία της απ' αυθείας ανάθεσης την προμήθεια Yλικών Καθαριότητας & Υγιεινής. Τα υπό προμήθεια είδη, καθώς και οι όροι και προϋποθέσεις ανάθεσης της προμήθειας, περιγράφονται αναλυτικά στο επισυναπτόμενο κείμενο.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας δεν μπορεί να υπερβαίνει  τα 4.300,00 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν εγγράφως τις προσφορές τους έως την Δευτέρα 26/03/2018 στις 12:00 στα γραφεία ΙΤΥΕ Αθήνας, Μητροπόλεως 26-28, Σύνταγμα 6ος όροφος , Τ.Κ. 105 63.

Για περισσότερες πληροφορίες: κα. Ελ. Σταυροπούλου, Τηλ. 210-3350730, Telefax. 210.3222135, E.Mail: elestav@cti.gr.


Σχετικά συννημένα:


P292_20032018_Katharistika_Athinas.pdf