Προμήθεια εξοπλισμού για τις ανάγκες του έργου INNOPLATFORM

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» (ΙΤΥΕ), για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου «Innovations Platform and Tools for increasing the innovation capacity of SMEs in the Balkan – INNOPLATFORM», ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  (INTERREG V-B) BALKAN - MEDITERRANEAN 2014-2020 που συγχρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, προτίθεται να προμηθευτεί εξοπλισμό δια απευθείας αναθέσεως ως τις 24/4/2018, όπως αναλυτικά περιγράφεται στο επισυναπτόμενο κείμενο. 

Η προμήθεια του συνόλου των ειδών θα γίνει από έναν Ανάδοχο. Δεν επιτρέπεται η υποβολή προσφορών για τμήματα του έργου αλλά μόνον για το σύνολο αυτού. 

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, νομικά ή φυσικά πρόσωπα, να υποβάλλουν εγγράφως τις προσφορές τους έως την 24/4/2018 στη Δνση Τηλεματικής και Εφαρμογών Περιφερειακής Ανάπτυξης ΙΤΥΕ, κτήριο 'Δ. Μαρίτσας' Πανεπιστημιούπολη Πατρών – Ρίο.  Ο συνολικός προϋπολογισμός για την προμήθεια και παράδοση των ειδών στην έδρα  ΙΤΥΕ  ανέρχεται σε 16.120,00 ευρώ (πλέον ΦΠΑ).

«Σας ενημερώνουμε ότι, εκ παραδρομής, στον πίνακα προδιαγραφών της βιντεοκάμερας (σελίδας 8, Παράρτημα Ι της προκήρυξης), η μονάδα μέτρησης για τη διαγώνιο της οθόνης αναφέρεται σε ίντσες και όχι σε εκατοστά που είναι το ορθό. Επομένως, παρακαλούμε λάβετε υπόψη σας το ορθό χαρακτηριστικό που είναι: Διαγώνιος οθόνης: ≥ 7 εκατοστά.

Επιπρόσθετα, σας ενημερώνουμε ότι η ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών, μετατίθεται για την Παρασκευή 27/4/2018 και ώρα 14:00»

 

Υπεύθυνος επικοινωνίας: Aνδρέας Κοσκέρης, τηλ. 2610960429, koskeris@cti.gr

 


Σχετικά συννημένα:


Eksoplismos_Innoplatform.pdf