ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ (Π710_14-06-2018)

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» (ΙΤΥΕ, Ν.Π.Ι.Δ., μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα), στο πλαίσιο υποστήριξης και για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου «Επέκταση και Αξιοποίηση της Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας, των Διαδραστικών Βιβλίων και του Αποθετηρίου Μαθησιακών Αντικειμένων» της Διεύθυνσης Στρατηγικής & Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, κωδ. Πράξης ΟΠΣ 5001312, προτίθεται να αναθέσει το παρακάτω έργο:

 

Υπηρεσίες προβολής και προώθησης του έργου και των αποτελεσμάτων αυτού, όπως αναλύεται κατωτέρω, με στόχο την ενημέρωση εκπαιδευτικών, μαθητών και γονέων για το ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και τις σχετικές διαδικτυακές υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας που έχουν αναπτυχθεί, εξελίσσονται και λειτουργούν, καθώς και την πληροφόρηση του ευρύτερου κοινού για τις παρεμβάσεις που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του έργου προς την κατεύθυνση της αναβάθμισης της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του προς ανάθεση έργου ανέρχεται σε 12.000,00 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Προσφορές που υπερβαίνουν το παραπάνω ποσό θα απορρίπτονται.

 

Για την εκτέλεση του έργου δεν χορηγείται προκαταβολή.

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις προσφορές τους έως τις 22/06/2018 στη διεύθυνση e-mail megalou@cti.gr, υπόψη κας Ελίνας Μεγάλου.

Υπεύθυνη επικοινωνίας: Ελίνα Μεγάλου, τηλ.  210 3350744, megalou@cti.gr


Σχετικά συννημένα:


P710_2018.pdf