ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την επιλογή αναδόχου με αντικείμενο την Συντήρηση δικτυακού και υπολογιστικού εξοπλισμού του ΙΤΥΕ - 2018 (Π783_04-07-2018)

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων (ΙΤΥΕ) «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με κριτήριο αποκλειστικά τη χαμηλότερη τιμή, για την επιλογή αναδόχου με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών συντήρησης του δικτυακού και υπολογιστικού εξοπλισμού του ΙΤΥΕ.

Αντικείμενο είναι η παροχή υπηρεσιών για την υποστήριξη της λειτουργίας και τη συντήρηση/επισκευή, του δικτυακού και υπολογιστικού εξοπλισμού του ΙΤΥΕ, που καταγράφεται στον Αναλυτικό Πίνακα Εξοπλισμού στο Παράρτημα Ι της διακήρυξης.

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της ανάθεσης ανέρχεται σε 52.000,00€ πλέον ΦΠΑ

Για την εκτέλεση των υπηρεσιών δεν χορηγείται προκαταβολή.

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις προσφορές τους στο πρωτόκολλο του ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Ν. Καζαντζάκη, Ρίον Πανεπιστημιούπολη Πατρών ΤΚ 26504, Πάτρα, το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 18/07/2018 και ώρα 14:00.

 

Υπεύθυνος επικοινωνίας: Δ. Καραϊσκάκης

e.mail: karaisk@cti.gr , Τηλέφωνο: 2610960379, FAX: 2610 960490


Λήψη Αρχείων