Π1105/24-10-2018 Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Στη διαδικτυακή πύλη του  Εθνικού  Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), www.promitheus.gov.gr, αναρτήθηκε η διακήρυξη του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού Π1105/24.10.2018 με τίτλο «Προμήθεια Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού»

 

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η Προμήθεια Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού και ειδικότερα αφορά τα επιμέρους τμήματα:

ΤΜΗΜΑ 1: «Δικτυακός και Υπολογιστικός Εξοπλισμός,  Περιφερειακά»,             

ΤΜΗΜΑ 2 : «Φωτοαντιγραφικές Συσκευές, Κεντρικοί Εκτυπωτές»,          

ΤΜΗΜΑ 3 : «Ανταλλακτικά - Μικροεξοπλισμός Υπολογιστών»,

ΤΜΗΜΑ 4: «Ολογραφικός Υπολογιστής»,

όπως καταγράφονται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ της διακήρυξης.

 

 Στοιχεία διαγωνισμού

 

Αριθμός Διαγωνισμού στο Σύστημα ΕΣΗΔΗΣ: 64792

Αρ. Πρωτ./ Ημερομηνία Διακήρυξης: Π1105/24.10.2018

Τίτλος Διαγωνισμού: «Προμήθεια Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού»

 

Προϋπολογισμός Δαπάνης:

ΤΜΗΜΑ 1  : «Δικτυακός και Υπολογιστικός Εξοπλισμός,  Περιφερειακά», εκτιμώμενης αξίας

135.160,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολ. χωρίς ΦΠΑ: 109.000,00€ ΦΠΑ :  26.160,00€).

 

ΤΜΗΜΑ 2  : «Φωτοαντιγραφικές Συσκευές, Κεντρικοί Εκτυπωτές»,        εκτιμώμενης αξίας

9.920,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολ. χωρίς ΦΠΑ: 8.000,00€   ΦΠΑ:   1.920,00€)

 

ΤΜΗΜΑ 3  : «Ανταλλακτικά - Μικροεξοπλισμός Υπολογιστών», εκτιμώμενης αξίας       

56.172,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολ. χωρίς ΦΠΑ: 45.300,00€, ΦΠΑ: 10.872,00€)

 

ΤΜΗΜΑ 4  : «Ολογραφικός Υπολογιστής»,          εκτιμώμενης αξίας         

4.500,00€  συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολ. χωρίς ΦΠΑ: 4.500,00€  ΦΠΑ: 1.080,00 €).

 

Προθεσμία υποβολής αιτημάτων διευκρινίσεων - συμπληρωματικών πληροφοριών: 09/11/2018

 Έναρξη υποβολής προσφορών στο ΕΣΗΔΗΣ:                      25/10/2018

 Προθεσμία υποβολής προσφορών στο ΕΣΗΔΗΣ έως την:      19/11/2018 και ώρα 13:00

 Τρόπος Υποβολής Προσφορών:                Η διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ

 

Δείτε επίσης διευκρινίσεις που αναρτήθηκαν για τον διαγωνισμό στο ακόλουθο link: http://www.cti.gr/el/news-el/tenders-el/3217-

 Λήψη Αρχείων