Ανακοίνωση Διενέργειας Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ-ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ [Π677/10-07-2019]

Στη διαδικτυακή πύλη του  Εθνικού  Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), www.promitheus.gov.gr, αναρτήθηκε η διακήρυξη του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ-ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ».

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η παροχή υπηρεσιών Διοργάνωσης Συνεδρίων – Σεμιναρίων, τα οποία θα λάβουν χώρα στην Ελλάδα κατά τα έτη 2019 και 2020, στο Πλαίσιο του Έργου «Ελληνική Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης της Δράσης e-Twinning 2019-2020» που περιγράφονται ακολούθως:

  1. Πανευρωπαϊκό Σεμινάριο με τίτλο “STEM for democracy” που θα διεξαχθεί στην Αθήνα, 3 – 5  Οκτωβρίου 2019
  2. 6ο Εθνικό Συνέδριο eTwinning (22-24 Νοεμβρίου 2019) –Θεσσαλονίκη
  3. Πανευρωπαϊκό Σεμινάριο με τίτλο “ The vital 21st century skills for eTwinners -Digital Competences ” που θα διεξαχθεί στην Καλαμάτα, 7 - 9 Μαΐου 2020.
  4. Πανευρωπαϊκό Σεμινάριο με τίτλο “Media literacy for eTwinners” που θα διεξαχθεί στην Αθήνα, 24 - 26 Σεπτεμβρίου 2020
  5. 7ο Εθνικό Συνέδριο eTwinning (20-22 Νοεμβρίου 2020) –Βόλος.

 

Το Έργο χρηματοδοτείται από την υπηρεσία  της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA), υπεύθυνη για τη δράση “eTwinning” του ευρωπαϊκού προγράμματος «ERASMUS+»

 

Στοιχεία διαγωνισμού

Αριθμός Διαγωνισμού στο Σύστημα ΕΣΗΔΗΣ: 76287

Αρ. Πρωτ./ Ημερομηνία Διακήρυξης: Π677/10.07.2019

Τίτλος Διαγωνισμού: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ-ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ»

Προϋπολογισμός Δαπάνης: € 145.161,29 πλέον Φ.Π.Α. 24% (συνολική δαπάνη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.: € 180.000,00)

Προθεσμία υποβολής αιτημάτων διευκρινίσεων - συμπληρωματικών πληροφοριών: 16/07/2019 και ώρα 13:00.

Έναρξη υποβολής προσφορών στο ΕΣΗΔΗΣ: 20/07/2019 και ώρα 13:00

Προθεσμία υποβολής προσφορών στο ΕΣΗΔΗΣ έως την: 26/07/2019 και ώρα 13:00

Τρόπος Υποβολής Προσφορών:  Η διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.


Σχετικά συννημένα:


P677_2019.pdfP677_diakirixi.pdf