Π856/5.11.2020 _ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021-22

Τίτλος Σύμβασης : Διανομή των Διδακτικών Βιβλίων Σχολικού Έτους 2021-22.

Προϋπολογισμός δαπάνης : €686.000,00 πλέον Φ.Π.Α. 24% €164.640,00 ήτοι συνολική δαπάνη €850.640,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών στο ΕΣΗΔΗΣ: Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2020 Ώρα: 12:00

Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών : Παρασκευή 18/12/2020 και ώρα 12:00.

Υπεύθυνος επικοινωνίας : Το στέλεχος της  Αναθέτουσας Αρχής κ. Δημήτρης Σοφοτάσιος θα παρέχει σχετικές με το διαγωνισμό πληροφορίες, τηλέφωνο επικοινωνίας: +30 2610 960300, fax.: +30 2610 960490,e-mail: sofos@cti.gr

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ :

Επισυνάπτεται έγγραφο υπ. αρ. πρωτ. 5184/1-12-2020, με απαντήσεις επί των υποβληθέντων αιτημάτων παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων σχετικά με τη Διακήρυξη για τη «Διανομή Διδακτικών Βιβλίων Σχολικού Έτους 2021-22» (Αρ. Διακήρυξης: Π856/5.11.2020, Αρ. διαγωνισμού στο σύστημα ΕΣΗΔΗΣ: 100566).

 

 

 


Λήψη Αρχείων