ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΜΕΣΩ ΜΙΣΘΩΜΕΝΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ (Π875_12.11.2020)

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» (ΙΤΥΕ), Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, και ειδικότερα η Διεύθυνση Εκδόσεων, στο πλαίσιο των αναγκών λειτουργίας των αποθηκών βιβλίων και χάρτου που διατηρεί στον Ασπρόπυργο, προτίθεται να αναθέσει σε ανάδοχο, την παροχή υπηρεσιών πρόσβασης στο διαδίκτυο μέσω μισθωμένου κυκλώματος για την κάθε αποθήκη, για το διάστημα 01/01/2021 – 31/12/2021, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που περιγράφονται στο επισυναπτόμενο Παράρτημα της παρούσας.

Για το λόγο αυτό, η παροχή της υπηρεσίας πρόσβασης στο διαδίκτυο, συμπεριλαμβανομένης της εγκατάστασης, σύνδεσης και ρύθμισης του απαιτούμενου εξοπλισμού θα πρέπει να παρασχεθεί πλήρως λειτουργική, δοκιμασμένη και συνδεδεμένη στο δίκτυο του ΙΤΥΕ την 01η/01/2021.

Σε περίπτωση, που απαιτηθεί ένα εύλογο χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι απαιτούμενες τεχνικές εργασίες για την εγκατάσταση του κυκλώματος, ο ανάδοχος υποχρεούται να προβεί σε όλες τις απαραίτητες εργασίες προς το σκοπό αυτό πριν την 1.1.2021 ώστε κατά το χρονικό αυτό σημείο να είναι δυνατή η παροχή της υπηρεσίας πρόσβασης στο διαδίκτυο.

 

Οι προς ανάθεση υπηρεσίες κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου Δημοσίων Συμβάσεων (CPV): 32412110-8 Δίκτυο Ίντερνετ

Ο συνολικός προϋπολογισμός των υπό ανάθεση υπηρεσιών ανέρχεται σε #10.000,00 €#, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, να υποβάλλουν εγγράφως την προσφορά τους με email ή ταχυδρομικώς, στο Παράρτημα του Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Μητροπόλεως 26 - 28, ΤΚ 105 63, Αθήνα, 4ος όροφος, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 20/11/2020 και ώρα 17:00, υπόψη κ. Κωνσταντίνου Τσέντζου, email tsentzos@cti.gr, τηλ: 2103350729.

 

Υπεύθυνη επικοινωνίας: Γεωργία Τουρλούκη, τηλ. 210.3350720, email: gtourlouki@cti.gr

 


Σχετικά συννημένα:


P875_2020_11_12.pdf