Π895/19.11.2020_ Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός με τίτλο:Παραγωγή Διδακτικών Βιβλίων Σχολικού Έτους 2021-22 για Μαθητές με Αμβλυωπία

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:   «Παραγωγή Διδακτικών Βιβλίων Σχολικού Έτους 2021-22 για Μαθητές με Αμβλυωπία»    

Προϋπολογισμός δαπάνης : €140.000,00 πλέον Φ.Π.Α. 6% (Φ.Π.Α.: €8.400,00, συνολική δαπάνη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.: €148.400,00), κατά τις διακρίσεις της διακήρυξης.

Ανώτατο όριο για τις οικονομικές προσφορές των υποψηφίων: €120.000,00 πλέον Φ.Π.Α. 6% (Φ.Π.Α.: €7.200,00).

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών στο ΕΣΗΔΗΣ: 11 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 12:00

Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών : Πέμπτη 17/12/2020 και ώρα 12:00.

 

Υπεύθυνος επικοινωνίας : Το στέλεχος της  Αναθέτουσας Αρχής κ. Δημήτρης Σοφοτάσιος θα παρέχει σχετικές με το διαγωνισμό πληροφορίες, τηλέφωνο επικοινωνίας: +30 2610 960300, fax.: +30 2610 960490,e-mail: sofos@cti.gr

 

 

 Λήψη Αρχείων