Π793/11.11.2021 – Ανακοίνωση Διενέργειας Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια Βραβείων-Δώρων για τις ανάγκες των Δράσεων e-twinning STEM 3.0 και Innovation Awarded schools

Στη διαδικτυακή πύλη του  Εθνικού  Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ), www.promitheus.gov.gr, αναρτήθηκε η διακήρυξη του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού Π793/11.11.2021 με τίτλο Προμήθεια Βραβείων-Δώρων για τις ανάγκες των Δράσεων e-twinning «STEM 3.0» και «Innovation Awarded schools». Αντικείμενο της σύμβασης είναι η Προμήθεια Βραβείων-Δώρων (STEM ρομποτικής, 3D εκτυπωτές, Tablets) για τις ανάγκες των δράσεων e-Twinning: «STEM 3.0» και «Innovation Awarded schools» του Έργου «Ελληνική Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης της Δράσης e-Twinning 2019-2020 και επέκταση έως 31.3.2022», όπως καταγράφεται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ της διακήρυξης.                              

 

Στοιχεία διαγωνισμού

Αριθμός Διαγωνισμού στο Σύστημα ΕΣΗΔΗΣ: 142463

Αρ. Πρωτ./ Ημερομηνία Διακήρυξης: Π793/11.11.2021

Τίτλος Διαγωνισμού: Προμήθεια Βραβείων-Δώρων για τις ανάγκες των Δράσεων e-twinning «STEM 3.0» και «Innovation Awarded schools»

Διάρκεια Σύμβασης: ορίζεται έως την αποπληρωμή του Αναδόχου, η οποία δεν μπορεί να  υπερβεί την 30η Μαρτίου 2022.

Προϋπολογισμός Δαπάνης:  Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των εκατό σαράντα έξι χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι οκτώ ευρώ (146.928,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: εκατόν ογδόντα δύο χιλιάδων εκατόν ενενήντα ευρώ και εβδομήντα δύο λεπτών).

 

Προθεσμία υποβολής προσφορών στο ΕΣΗΔΗΣ έως την:  Παρασκευή, 26/11/2021 και ώρα 22:00

Τρόπος Υποβολής Προσφορών:             Η διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr  του ΕΣΗΔΗΣ

Αρμόδιος για πληροφορίες:       Καπράλου Χρυσούλα, email: kapralou@cti.gr, τηλ 2610960300Λήψη Αρχείων