Π809/18.11.2021 – Ανακοίνωση Διενέργειας Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια Εξοπλισμού Πληροφορικής και Λογισμικού

Στη διαδικτυακή πύλη του  Εθνικού  Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ), www.promitheus.gov.gr, αναρτήθηκε η διακήρυξη του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού Π809/18.11.2021 με τίτλο Προμήθεια Εξοπλισμού Πληροφορικής και Λογισμικού

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η Προμήθεια Εξοπλισμού Πληροφορικής και Λογισμικού για τις ανάγκες των διευθύνσεων του ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ», όπως καταγράφεται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ της διακήρυξης.               

Στοιχεία διαγωνισμού

Αριθμός Διαγωνισμού στο Σύστημα ΕΣΗΔΗΣ: 143360

Αρ. Πρωτ./ Ημερομηνία Διακήρυξης: Π809/18.11.2021

Τίτλος Διαγωνισμού: Προμήθεια Εξοπλισμού Πληροφορικής και Λογισμικού

Διάρκεια Σύμβασης: ορίζεται έως την αποπληρωμή του Αναδόχου.

Η παράδοση των ειδών του Τμήματος 1 θα ολοκληρωθεί εντός έξι (6) μηνών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Η παράδοση των ειδών του Τμήματος 2 θα ολοκληρωθεί εντός ενός (1) μηνός από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Προϋπολογισμός Δαπάνης: 

Η σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα:

ΤΜΗΜΑ 1  :        «Εξοπλισμός Πληροφορικής», εκτιμώμενης αξίας συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% 143.703,60€  (προϋπολ. χωρίς ΦΠΑ: 115.890,00€ , ΦΠΑ:  27.813,60 €).

ΤΜΗΜΑ 2  :        «Λογισμικό»,     εκτιμώμενης αξίας συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% 117.986,00€ (προϋπολ. χωρίς ΦΠΑ: 95.150,00€ ,  ΦΠΑ: 22.836,00€).

 

Προθεσμία υποβολής προσφορών στο ΕΣΗΔΗΣ έως την:               03/12/2021 και ώρα 17:00

Τρόπος Υποβολής Προσφορών:             Η διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr  του ΕΣΗΔΗΣ

Αρμόδιος για πληροφορίες:         Διονύσης Καραϊσκάκης email: karaisk@cti.gr, τηλ 2610960300Λήψη Αρχείων