Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την Προμήθεια Υλικών Καθαριότητας & Υγιεινής για τις ανάγκες του Κτιρίου Δ. Μαρίτσας του ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ για το έτος 2022

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» (ΙΤΥΕ), Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, για τις ανάγκες καθαριότητας των χώρων του Κτιρίου Δ. Μαρίτσας [Πανεπιστημιούπολη Πάτρας] θα αναθέσει σε ανάδοχο, την προμήθεια Υλικών Καθαριότητας & Υγιεινής, όπως αυτά αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω.

Το αντικείμενο της πρόσκλησης κατατάσσεται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου Δημοσίων Συμβάσεων (CPV): 39830000-9     ΠΡΟΪΌΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται σε #4.400,00€#, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Τα υπό προμήθεια είδη και οι τεχνικές προδιαγραφές αυτών περιγράφονται αναλυτικά στο Παράρτημα της Πρόσκλησης.

Παρακαλείσθε να υποβάλλετε την προσφορά σας ηλεκτρονικά στο email: gourdoup@cti.gr έως την Τρίτη, 14/12/2021 και ώρα 16:00


Σχετικά συννημένα:


2021_12.07_7487_21PROC009686103.pdf