Π862/13.12.2021_ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ, ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΤΟΥ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ

Τίτλος Σύμβασης : Παροχή υπηρεσιών εισαγωγής, αποθήκευσης, εξαγωγής εκτυπωτικού χάρτου και σχολικών βιβλίων

Προϋπολογισμός δαπάνης : €370.000,00 πλέον Φ.Π.Α. 24,00% (ΦΠΑ: €88.800,00 προϋπολογισμός συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.: €458.800,00) 

 

 Διευκρινίζεται ότι στον συνολικό προϋπολογισμό των €370.000,00 πλέον Φ.Π.Α. περιλαμβάνονται:

-       Ποσό €330.000,00 πλέον Φ.Π.Α. για την παροχή των υπηρεσιών εισαγωγής, αποθήκευσης και εξαγωγής εκτυπωτικού χάρτου και σχολικών βιβλίων. Το ποσό αυτό αποτελεί το ανώτατο όριο για τις οικονομικές προσφορές των υποψηφίων. Προσφορές που υπερβαίνουν το παραπάνω ποσό  θα απορρίπτονται.  

-       Ποσό €40.000,00 πλέον ΦΠΑ που δύναται να αξιοποιηθεί για επιπρόσθετη παροχή ίδιων υπηρεσιών που τυχόν απαιτηθούν κατά την υλοποίηση των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου και δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθούν σε πλήρη έκταση εκ των προτέρων. Οι υπηρεσίες αυτής της κατηγορίας θα τιμολογούνται με βάση τις τιμές οικονομικής προσφοράς του αναδόχου κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στο Παράρτημα Ι  και στο Άρθρο 2 §§ 9  έως 12 του σχεδίου σύμβασης οριζόμενα.

 

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών στο ΕΣΗΔΗΣ: Παρασκευή 21 Ιανουαρίου 2022  Ώρα: 12:00

Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών : 27/01/2022 και ώρα  12:00

Υπεύθυνος επικοινωνίας : Το στέλεχος της  Αναθέτουσας Αρχής κ. Δημήτρης Σοφοτάσιος θα παρέχει σχετικές με το διαγωνισμό πληροφορίες, τηλέφωνο επικοινωνίας: +30 2610 960300, fax.: +30 2610 960490,e-mail: sofos@cti.gr

Παρακαλούμε δείτε στα συνημμένα, ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ για το Διαγωνισμό.

 

 

 

 Λήψη Αρχείων