Π592/05.07.2024 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2025-26 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Τίτλος Σύμβασης: Εκτύπωση και Βιβλιοδεσία Διδακτικών Βιβλίων Σχολικού Έτους 2025-26 για τις ανάγκες των Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Εκτύπωση, βιβλιοδεσία και συναφείς υπηρεσίες (προεκτυπωτικές εργασίες, δεματοποίηση, συσκευασία, παράδοση στις αποθήκες του Ι.Τ.Υ.Ε. κ.ά.) διδακτικών βιβλίων σχολικού έτους 2025-26 με χαρτί και χαρτόνι που θα διαθέσει το ΙΤΥΕ.  

Το αντικείμενο της σύμβασης περιλαμβάνει βιβλία ΕΠΑΛ ειδικοτήτων και ειδικών κατηγοριών σχολείων (ομογενειακών, μειονοτικών, εκκλησιαστικών, κλπ.) τα οποία κατανέμονται σε Τμήματα καθένα εκ των οποίων περιέχει ένα σύνολο βιβλίων όπως ειδικότερα ορίζεται στην Διακήρυξη. Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει προσφορά για μέρος του αντικειμένου της σύμβασης, όπως ειδικότερα ορίζεται στην Διακήρυξη.  

Προϋπολογιζόμενη Δαπάνη: €1.340.000,00 πλέον Φ.Π.Α. 24% €321.600,00 ήτοι συνολική δαπάνη €1.661.600,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.  

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών στο ΕΣΗΔΗΣ: Δευτέρα 2 Σεπτεμβρίου 2024 Ώρα: 12:00

Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών: 6/09/2024 και ώρα 12:00

Αρμόδιος για την παροχή πληροφοριών: κ. Δημήτρης Σοφοτάσιος που παρέχει σχετικές με το διαγωνισμό πληροφορίες, με τηλέφωνο επικοινωνίας: +30 2610 960300, fax.: +30 2610 960490  και e-mail: sofos@cti.gr.

Λήψη Αρχείων