ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : Π1289/12.11.2013 ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ. Τίτλος Πράξης: Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες Ενίσχυσης Ψηφιακής Εμπιστοσύνης (Κωδικός ΟΠΣ:217118)

Τίτλος Πράξης: Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες Ενίσχυσης Ψηφιακής Εμπιστοσύνης (Κωδικός ΟΠΣ:217118)

Tίτλος Διαγωνισμού: Πύλη ψηφιακής ασφάλειας και ψηφιακή ασφάλεια στην Α’ Γυμνασίου (Υποέργο 1 Πράξης)

Αντικείμενο:  O παρών Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός διενεργείται με σκοπό την επιλογή Αναδόχου για την:

1. δημιουργία Πύλης Ψηφιακής Ασφάλειας, με κύριο αντικείμενο την ενημέρωση των πολιτών και ειδικά της εκπαιδευτικής κοινότητας

2. δημιουργία εκείνων των απαραίτητων συνθηκών για την ασφαλή χρήση του υπολογιστή και του Διαδικτύου τόσο από τους μαθητές όσο και από τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς στο πλαίσιο της Ψηφιακής Ασφάλειας στην Α’ Γυμνασίου

3. παροχή των αναγκαίων υποδομών για την υλοποίηση ολόκληρης της Πράξης

Προπολογισμός: 951.190,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (23%)

Απόφαση Ένταξης: 155.263/ΨΣ13730-Α2

Το Έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ 2007-2013» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ),  στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ και από Εθνικούς Πόρους.

Πληροφορίες: Παντελής Καραμολέγκος  / p k a r a m o l [at] c t i . g r *

* Στην κεφαλίδα του mail να υπάρχει ο τίτλος «Διαγωνισμός Ψηφιακής Εμπιστοσύνης»Λήψη Αρχείων

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ/ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) ΕΠΙ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Π1098_23.09.2013 Προμήθεια εξοπλισμού (υλικό και λογισμικό) για τις ανάγκες της πράξης

Εκδόθηκαν σήμερα 13/11/2013 ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ / ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) για τον ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Π1098/23.09.2013

«Προμήθεια εξοπλισμού (υλικό και λογισμικό) για τις ανάγκες της πράξης»

στα πλαίσια του Έργου

«Απλούστευση Διαδικασιών Διοικητικής Υποστήριξης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»

Οι ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ / ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ  αναρτήθηκαν στο σύνδεσμο της Προκήρυξης όπου παρέχεται και το τεύχους του διαγωνισμού:

http://www.cti.gr/el/news-el/tenders-el/1569-k-1098-23-09-2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Π1281/06.11.2013

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» (ΙΤΥΕ, Ν.Π.Ι.Δ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα), για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου «Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα, Διαδραστικά Βιβλία και Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων», της Διεύθυνσης  Στρατηγικής & Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού, το οποίο έχει ενταχθεί στο Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο στα πλαίσια του ΕΣΠΑ, κωδ. Πράξης ΟΠΣ 296441, προτίθεται έως τις 15/11/2013 να αναθέσει κατόπιν διαπραγμάτευσης, την προμήθεια τεσσάρων (4) iPads και  τεσσάρων (4) iPads mini (διαφόρων μοντέλων) και αντίστοιχων θηκών.

Σχετικά συννημένα:


P1281_06_11_13_ADA.PDF

Aνακοίνωση Πρόθεσης Ανάθεσης Υπηρεσιών Kαθαρισμού στο κτίριο Δ.Μαρίτσας

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΙΤΥΕ), Ν.Π.Ι.Δ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, για τις ανάγκες καθαριότητας του κτιρίου Δ. Μαρίτσας, προτίθεται έως την 15/11/2013 να αναθέσει, δι’ απευθείας αναθέσεως,  την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού για ένα έτος, στα επίπεδα Ο & 1, επιφάνειας κάθε επιπέδου περίπου 1.000 τ.μ., του κτιρίου του που βρίσκεται στην Πανεπιστημιούπολη Ρίου-Πάτρας (οδός Ν. Καζαντζάκη)

Περισσότερες πληροφορίες


Σχετικά συννημένα:


P1233.pdf
Εκδήλωση ενδιαφέροντος

Παρακαλούμε συμπληρώστε την φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Π1231/29 10 2013

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΙΤΥΕ), στο πλαίσιο της ανάγκης διασφάλισής του από κινδύνους που συνδέονται με τη λειτουργία των αποθηκών χάρτου και διδακτικών βιβλίων και του εκεί ευρισκόμενου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού, προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου με αντικείμενο την παροχή ασφαλιστικών υπηρεσιών κατά κινδύνου πυρκαγιάς, βραχυκυκλώματος, τρομοκρατικής ενέργειας, πολιτικών ταραχών και κακόβουλων ενεργειών. 


Σχετικά συννημένα:


P1231-TEUXOS_DIAKIRIKSIS_DIAGWNISMOU.pdf

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ Π1232/29 10 2013

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος» (ΙΤΥΕ), (ΝΠΙΔ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα), στο πλαίσιο των αναγκών της εκτύπωσης ηλεκτρονικών δοκιμίων (proof) από το τμήμα γραφιστών της Αθήνας και της εκτύπωσης Παραστατικών για εξαγωγή βιβλίων Δημόσιου και Δελτίων Αποστολών από την Αποθήκη  για τα τριανταένα (31) βιβλία της Α΄ τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου  και το βιβλίο της Α΄ τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού Γυμνάσιου «Η Φυσική με Πειράματα» για το σχολικό έτος 2013 – 2014 όπως προέκυψαν από έκτακτες υπουργικές αποφάσεις, προτίθεται έως την  4/11/2013, να αναθέσει, κατόπιν διαπραγμάτευσης, σε ανάδοχο την προμήθεια μελανιών και photoconductor.  


Σχετικά συννημένα:


P1232-PROTHESI_ANATHESIS_PROMITHEIAS_TONERS-ADA.pdf

Διακήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού: Π1205, 22.10.2013 Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την διασύνδεση σχολείων και διοικητικών μονάδων του Υπ. Παιδείας και Θρησκευμάτων στα Μητροπολιτικά Δίκτυα Οπτικών Ινών (ΜΑΝ)

Τίτλος διαγωνισμού: Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την διασύνδεση σχολείων και διοικητικών μονάδων του Υπ. Παιδείας και Θρησκευμάτων στα Μητροπολιτικά Δίκτυα Οπτικών Ινών (ΜΑΝ).

Τίτλος έργου: Υποέργο 14 : «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την διασύνδεση σχολείων και διοικητικών μονάδων του Υπ. Παιδείας και Θρησκευμάτων στα Μητροπολιτικά Δίκτυα Οπτικών Ινών (ΜΑΝ)» στο πλαίσιο του έργου «Σ Τ Η Ρ Ι Ζ Ω» - Οριζόντιο έργο υποστήριξης σχολείων, εκπαιδευτικών και μαθητών στο δρόμο για το ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, νέες υπηρεσίες Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Στήριξης του ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ», το οποίο είναι ενταγμένο στο Ε.Π «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο στα πλαίσια του ΕΣΠΑ, Απόφαση Ένταξης: 13275/27.7.2011, (ΑΔΑ: 4Α5Μ9-9ΟΗ) ως ισχύει.

Προϋπολογισμός: 1.626.125,76 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 1.322.053,46 ευρώ - ΦΠΑ: € 304.072,30 ευρώ )

Λεπτομέρειες και παραλαβή τεύχους από το: http://www.sch.gr/2876-man

Παροχή διευκρινήσεων για το Διαγωνισμό με αριθμ. Διακήρυξης Π 954/30.08.2013)

Παροχή διευκρινήσεων για το Διαγωνισμό «Προμήθεια (με αγορά) Χάρτου Λευκού Εκτυπώσεων σε Φύλλα και σε Ρόλλους και Χάρτου Velvet Εξωφύλλων για την Παραγωγή των Διδακτικών Βιβλίων Σχολικού έτους 2014-15» (Διακήρυξη Π 954/30.08.2013)

Λήψη Αρχείων

Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός για τη Διανομή των Διδακτικών Βιβλίων Σχολικού Έτους 2014-15

Τίτλος Σύμβασης  : Διανομή των Διδακτικών Βιβλίων Σχολικού Έτους 2014-15 

Περιγραφή του αντικειμένου της σύμβασης: Υπηρεσίες Οργάνωσης και Διανομής Διδακτικών Βιβλίων Σχολικού Έτους 2014-15

Προϋπολογισμός : €580.000,00  πλέον Φ.Π.Α. 23% €133.400,00 ήτοι συνολική δαπάνη €713.400,00  συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Υπεύθυνος επικοινωνίας : Πάρης Μπάγιας , Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 Λήψη Αρχείων

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ / ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Π951, 27.08.2013 Αναβάθμιση της κεντρικής δικτυακής υποδομής του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

Εκδόθηκαν σήμερα 15/10/2013 ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ / ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ για τον 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Π951, 27.08.2013

«Αναβάθμιση της κεντρικής δικτυακής υποδομής του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων»

 

Οι ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ / ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ  αποτελούν πλέον αναπόσπαστο τμήμα του τεύχους του διαγωνισμού και αναρτήθηκαν στο σύνδεσμο της Προκηρυξης όπου παρέχεται και το τεύχους του διαγωνισμού:

 http://www.cti.gr/el/news-el/tenders-el/1555

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΟΡΚΩΤΟΥΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (Ι.Τ.Υ.Ε.) «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, καλεί εταιρείες που παρέχουν Επαγγελματικές υπηρεσίες Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών  να υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος έως τις 22 Οκτωβρίου 2013 , προκειμένου να καταρτίσει κατάλογο εταιρειών Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

Σχετικά συννημένα:

P1166_2013.pdf

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΤΥΠΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ ΑΓΓΛΙΚΗΣ

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΙΤΥΕ), Ν.Π.Ι.Δ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, και ειδικότερα η Διεύθυνση Εκδόσεων του ΙΤΥΕ, προτίθεται έως την Παρασκευή 11/10/2013, να αναθέσει, κατόπιν διαπραγμάτευσης, σε ανάδοχο την παραγωγή των κάτωθι εκπαιδευτικών πακέτων :  • Βιβλίο σε κλασέρ Alpha English (περιλαμβάνει CD) σε 750 αντίτυπα   

  • Βιβλίο σε κλασέρ Beta English (περιλαμβάνει 2 CDs) σε 750 αντίτυπα   

  • Τετράδιο εργασιών Magic Book 2 σε 3.000 αντίτυπα


 


Προϋπολογισμός ανάθεσης


Ο συνολικός προϋπολογισμός της ανάθεσης είναι 20.000,00 € πλέον ΦΠΑ.


Πληροφορίες : Α. Δημοπούλου, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.Λήψη Αρχείων

Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός για την παροχή Ολοκληρωμένων Υπηρεσιών Διακίνησης Εμπορευμάτων Αποθήκης και Διαλογής και Ανασυσκευασίας Διδακτικών Βιβλίων Σχολικού Έτους 2014-15.

Τίτλος – Αντικείμενο της σύμβασης : Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες Διακίνησης Εμπορευμάτων Αποθήκης και Διαλογής και Ανασυσκευασίας  Διδακτικών Βιβλίων Σχολικού Έτους  2014-15.


Προϋπολογισμός : €800.000,00 πλέον Φ.Π.Α. 23,00% (ΦΠΑ: €184.000,00, προϋπολογισμός  συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.: €984.000,00) 


 


Υπεύθυνος επικοινωνίας : Δημήτρης Σοφοτάσιος , Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.


 


Λήψη Αρχείων

Διαβούλευση Ανοικτού Διεθνή Διαγωνισμού για τη Διανομή των Διδακτικών Βιβλίων Σχολικού Έτους 2014-15

Τίτλος : Διανομή των Διδακτικών Βιβλίων Σχολικού Έτους 2014-15 


Περιγραφή του αντικειμένου της σύμβασης: Υπηρεσίες Οργάνωσης και Διανομής Διδακτικών Βιβλίων Σχολικού Έτους 2014-15


Προϋπολογισμός : €580.000,00  πλέον Φ.Π.Α. 23% €133.400,00 ήτοι συνολική δαπάνη €713.400,00  συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 


Ημερομηνία Λήξης διαβούλευσης : Τετάρτη 09/10/2013


 


Υπεύθυνος επικοινωνίας : Πάρης Μπάγιας , Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.


 Λήψη Αρχείων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων - ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΙΤΥΕ), Ν.Π.Ι.Δ., μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, προτίθεται εως τις 4/10/2013 να αναθέσει, με διαπραγμάτευση, την παροχή υπηρεσιών νομικής υποστήριξης για τη σύνταξη ενδίκων βοηθημάτων και μέσων κατά Αποφάσεων Δημοσιονομικών Διορθώσεων που επιβλήθηκαν σε συγχρηματοδοτούμενη πράξη ΕΣΠΑ της Διεύθυνσης Στρατηγικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής του ΙΤΥΕ.

Σχετικά συννημένα:

P1112_01_10_2013.pdf

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΑΜΒΛΥΩΠΙΑ (Β’ ΦΑΣΗ)

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΙΤΥΕ), Ν.Π.Ι.Δ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, και ειδικότερα η Διεύθυνση Εκδόσεων του ΙΤΥΕ, προτίθεται έως την Παρασκευή 27/09/2013, να αναθέσει, κατόπιν διαπραγμάτευσης, σε ανάδοχο ταχυμεταφορών τη διανομή βιβλίων για παιδιά με αμβλυωπία σε σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ελληνικής επικράτειας (Β’ φάση διανομής).


Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν οικονομική προσφορά μέχρι  την Παρασκευή 27/09/2013.


 


Υπεύθυνος επικοινωνίαςκα. Μαρία Αρβανίτη, τηλ: 210 3350600.


 


Λήψη Αρχείων

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙKΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (υλικό και λογισμικό)_Π1098_23_09_2013

Τίτλος Διαγωνισμού : Προμήθεια εξοπλισμού (υλικό και λογισμικό) για τις ανάγκες της πράξης


Τίτλος έργου  : Απλούστευση Διαδικασιών Διοικητικής Υποστήριξης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης , Απόφαση Ένταξης 890/14.04.2011, για τις ανάγκες της πράξης» στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Απλούστευση Διαδικασιών Διοικητικής Υποστήριξης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» η οποία είναι ενταγμένη στο ΕΠ «Διοικητική Μεταρρύθμιση» 2007-2013.


Προϋπολογισμός : €420.000,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 341.463,41 - ΦΠΑ: € 78.536,59)


  Υπεύθυνος επικοινωνίας : Βασίλης Δελής , E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.


Ανακοίνωση 2013-11-13:

Ακολουθούν οι ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ / ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Π1098, 23.09.2013

(ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ):

4125_12_11_13_Paroxi_Diefkriniseon.doc

 

Για να παραλάβετε το Τεύχος της Διακήρυξης επιλέξτε παρακάτω:

 Λήψη Αρχείων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Π1074/18-09-2013

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» (ΙΤΥΕ, Ν.Π.Ι.Δ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα), για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου «Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα, Διαδραστικά Βιβλία και Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων», της Διεύθυνσης  Στρατηγικής & Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού, το οποίο έχει ενταχθεί στο Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο στα πλαίσια του ΕΣΠΑ, κωδ. Πράξης ΟΠΣ 296441, προτίθεται έως την 01/10/2013 να αναθέσει κατόπιν διαπραγμάτευσης, την προμήθεια τεσσάρων (4) ipads και  τεσσάρων (4) ipads mini (διαφόρων μοντέλων) και αντίστοιχων θηκών

Σχετικά συννημένα:

P1074_18_09_13.PDF

Διαβούλευση Ανοικτού Διεθνή Διαγωνισμού για Παροχή Ολοκληρωμένων Υπηρεσιών Διακίνησης Εμπορευμάτων Αποθήκης και Διαλογής και Ανασυσκευασίας διδακτικών βιβλίων σχολικού έτους 2014-15

Τίτλος : Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες Διακίνησης Εμπορευμάτων Αποθήκης και Διαλογής και Ανασυσκευασίας διδακτικών βιβλίων σχολικού έτους  2014-15.


Αντικείμενο της διακήρυξης είναι η παροχή Ολοκληρωμένων Υπηρεσιών Διακίνησης Εμπορευμάτων Αποθήκης και Διαλογής και Ανασυσκευασίας διδακτικών βιβλίων σχολικού έτους  2014-15.


Προϋπολογισμός : €800.000,00 πλέον ΦΠΑ 23% (ΦΠΑ: €184.000,00, συνολική δαπάνη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: €984.000,00)


 


Ημερομηνία Λήξης διαβούλευσης : Τρίτη 01/10/2013


 


Υπεύθυνος επικοινωνίας : Δημήτρης Σοφοτάσιος, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.Λήψη Αρχείων