ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΣΔ»

Διευκρινιστική Οδηγία για τον Πρόχειρο Διαγωνισμό:«Προήθεια υλικών συντήρησης κεντρικού εξοπλισμού Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου»  (Π359/29.3.2012 ΑΔΑ Β4Ω946941Δ-ΣΑ9) στο πλαίσιο του έργου: «Υποστήριξη Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων σε Επιστημονικά και Τεχνολογικά Θέματα 2012»,  Υποέργο 9 : «Ανάπτυξη και Λειτουργία ΠΣΔ για το διάστημα 1/1/2012 – 31/12/2012»

Σχετικά συννημένα:

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ _ΔΙΑΚΥΡΗΞΗΣ _Π359_ΠΣΔ .pdf

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

Διευκρινιστική Οδηγία


για τον Πρόχειρο Διαγωνισμό:


Προμήθεια εξοπλισμού & λογισμικού


(Π378/9.4.2012 ΑΔΑ Β4Ω046941Δ-6Ε3)


στο πλαίσιο του έργου:  «Ηλεκτρονικό σύστημα υποστήριξης παρεμβάσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης που αξιοποιούν τη μέθοδο του κουπονιού (“voucher”)», Υποέργο 2: «Διενέργεια διαγωνισμού για την προμήθεια του απαιτούμενου εξοπλισμού».

Σχετικά συννημένα:

Διευκρινίσεις διακήρυξης Π378_voucher.pdf

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Π 395/17-04-2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΙΤΥΕ), στα πλαίσια υλοποίησης της Ενότητας Δράσεων Γ’ «Αναδιοργάνωση της συνολικής διαδικασίας έκδοσης, παραγωγής και διανομής  των διδακτικών βιβλίων», του Υποέργου1 «Υλοποίηση πράξης ΣΤΗΡΙΖΩ (εργασίες αρμοδιότητας ΙΤΥΕ)», του έργου «Σ Τ Η Ρ Ι Ζ Ω – Οριζόντιο έργο υποστήριξης σχολείων, εκπαιδευτικών και μαθητών στο δρόμο για το ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, νέες υπηρεσίες Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Στήριξη του ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ» (κωδ. ΟΠΣ 355294), το οποίο είναι ενταγμένο στο Ε.Π «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για να προμηθευτεί τα εξής λογισμικά ψηφιακής σχεδίασης εντύπων:  • QuarkXPress 9.0  - αριθμός αδειών 10 – εμπορική χρήση

  • In design  έκδοση CS 5.5.  –αριθμός αδειών 13 – εμπορική χρήση

  • Σουίτα In design έκδοση CS 5.5. (συμπεριλαμβάνει  Illustrator CS5.5., Photoshop CS5.5., Acrobat)  - αριθμός αδειών 2 – εμπορική χρήση

Σχετικά συννημένα:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΤΗΡΙΖΩ.pdf

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ BARCODES

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΙΤΥΕ), για τις ανάγκες υλοποίησης του Υποέργου 6 «Οργάνωση συστήματος αποθήκευσης και νέες υπηρεσίες εκτύπωσης διδακτικών βιβλίων» του Έργου: «Υποστήριξη Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων σε Επιστημονικά και Τεχνολογικά Θέματα», προτίθεται έως τις 23/04/2012 να προμηθευτεί, δι’ απευθείας αναθέσεως:


- 8 Ασύρματα Φορητά Τερματικά και ασύρματο δικτυακό εξοπλισμό (Access Points)


-2 εκτυπωτές barcode


Σχετικά συννημένα:


Π394_ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ.pdf

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΙΤΥΕ), προτίθεται να αναθέσει, δι’ απευθείας αναθέσεως, την παροχή υπηρεσιών νομικής υποστήριξης κατά την διαδικασία ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων με διαπραγμάτευση, αφού προηγήθηκε η διενέργεια διεθνούς δημόσιου διαγωνισμού για την Εκτύπωση / Βιβλιοδεσία των σχολικών βιβλίων του σχολικού έτους 2012-2013, που αποδείχθηκε εν μέρει άγονος.


Η πρόθεση ανάθεσης των παραπάνω υπηρεσιών απευθύνεται σε νομικά ή φυσικά πρόσωπα και οι υπηρεσίες θα ανατεθούν σε Δικηγόρο Παρ΄ Αρείω Πάγω με δεκαετή κατ’ ελάχιστον εμπειρία και εξειδικευμένη γνώση σε θέματα σύναψης, εκτέλεσης και ελέγχου της νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων από το δημόσιο, ΝΠΔΔ και ειδικότερα ΝΠΙΔ

Σχετικά συννημένα:

Π391_ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ.pdf

ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων - ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΙΤΥΕ), Ν.Π.Ι.Δ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, για τις ανάγκες λειτουργίας του κτιρίου "Δ. Μαρίτσας" (Πανεπιστημιούπολη Πάτρας), προτίθεται έως την 18/04/2012 να προμηθευτεί πετρέλαιο θέρμανσης και κίνησης. 

Σχετικά συννημένα:

Π381_ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ.pdf

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & ΕκδόσεωνΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΙΤΥΕ), για τις ανάγκες του έργου «Ηλεκτρονικό σύστημα υποστήριξης παρεμβάσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης που αξιοποιούν τη μέθοδο του κουπονιού (voucher προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για να προμηθευτεί εξοπλισμό και λογισμικό για την δημιουργία ενός κέντρου δεδομένων (data center), μικρής κλίμακας στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 2 «Διενέργεια διαγωνισμού για την προμήθεια του απαιτούμενου εξοπλισμού». - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΕΥΧΟΥΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Σχετικά συννημένα:

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ_ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ_VOUCHER ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ.pdf

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΉ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΙΤΥΕ

Διενέργεια Ανοικτού Διαγωνισμού για την "Παροχή Υπηρεσιών Ομαδικής Ασφάλισης του Προσωπικού του ΙΤΥΕ"

Σχετικά συννημένα:

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΠ 370.pdf

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & ΕκδόσεωνΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΙΤΥΕ), για τις ανάγκες του έργου «Ηλεκτρονικό σύστημα υποστήριξης παρεμβάσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης που αξιοποιούν τη μέθοδο του κουπονιού (voucher προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για να προμηθευτεί εξοπλισμό και λογισμικό για την δημιουργία ενός κέντρου δεδομένων (data center), μικρής κλίμακας στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 2 «Διενέργεια διαγωνισμού για την προμήθεια του απαιτούμενου εξοπλισμού».


Σχετικά συννημένα:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - VOUCHER ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ.pdf

ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΣΕΡΚΟΜΗΧΑΝΩΝ

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΙΤΥΕ), και ειδικότερα η Διεύθυνση Εκδόσεων του ΙΤΥΕ, για τις ανάγκες συσκευασίας και μεταφοράς των σχολικών βιβλίων, προτίθεται έως την  10/04/2012, να προμηθευτεί, δι’ απευθείας αναθέσεως,  οκτώ (8) τσερκομηχανές.

Σχετικά συννημένα:

Π373_ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΣΕΡΚΟΜΗΧΑΝΩΝ.pdf

ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΥΡΩΠΑΛΕΤΤΩΝ

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΙΤΥΕ), και ειδικότερα η Διεύθυνση Εκδόσεων του ΙΤΥΕ, για τις ανάγκες μεταφοράς των αποθεμάτων των σχολικών βιβλίων που έχουν ήδη παραχθεί, προτίθεται έως την  10/04/2012, να προμηθευτεί, δι’ απευθείας αναθέσεως, τριακόσιες πενήντα (350) κατ’ ελάχιστον μεταχειρισμένες ευρωπαλλέτες.

Σχετικά συννημένα:

Π372_ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΛΕΤΤΩΝ.pdf

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ MED TECHNOPOLIS

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» (ΙΤΥΕ), για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου “MED TECHNOPOLIS for the implementation of a Mediterranean network of “technopolis” interface structure” προτίθεται μέχρι τις 12/04/2012 να προμηθευτεί δι’απευθείας αναθέσεως, υλικό προβολής προώθησης του έργου.

Σχετικά συννημένα:

apeutheias_anathesi_ΜΕD_TECHNOPOLIS.pdf

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΠΡΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

Το Ι.Τ.Υ.Ε. ενδιαφέρεται να αποσύρει [μεταφορά & ανακύκλωση] από τις αποθήκες που διαθέτει στον Ασπράπυργο παλιά βιβλία του Οργανισμού Εκδόσεων Διδακτικών Βιβλίων [ΟΕΔΒ].


 

Σχετικά συννημένα:

Π362.doc

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΙΤΥΕ), για τις ανάγκες του έργου «Υποστήριξη Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων σε Επιστημονικά και Τεχνολογικά Θέματα 2012» προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για να προμηθευτεί εξοπλισμό και λογισμικό για τις ανάγκες λειτουργίας, συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών του ΠΣΔ, στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 9 «Ανάπτυξη και Λειτουργία ΠΣΔ για το διάστημα 1/1/2012 – 31/12/2012».


Σχετικά συννημένα:


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ_ΠΣΔ.pdf

_ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΙΤΥΕ), και ειδικότερα η Διεύθυνση Εκδόσεων του ΙΤΥΕ, για τις ανάγκες ψηφιοποίησης και άλλων βοηθητικών εργασιών για την παραγωγή   των σχολικών βιβλίων, προτίθεται, έως την  06/04/2012, να αναθέσει δι’ απευθείας αναθέσεως σε  ανάδοχο την παροχή κατάλληλου, ειδικευμένου προσωπικού, με ενδεικτικό χρονικό διάστημα 17/4/2012-31/12/2012.

Σχετικά συννημένα:

Π363_ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ.pdf

ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΣΕ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΙΤΥΕ) και ειδικότερα η Διεύθυνση Εκδόσεων του ΙΤΥΕ, για τις ανάγκες των σχολικών μονάδων σε βιβλία, προτίθεται έως την  02/04/2012, να αναθέσει, δι’ απευθείας αναθέσεως, την μεταφορά και διανομή των αποθεμάτων των σχολικών βιβλίων που έχουν ήδη παραχθεί σε προηγούμενα έτη σε νησιωτικές περιοχές της χώρας (νησιά Ιουνίου και Δωδεκάνησα)

Σχετικά συννημένα:

Π334_ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΣΕ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ.pdf

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ»

 Πλήρης Τίτλος : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ»

 

Αντικείμενο της Διακήρυξης : Διενέργεια Ανοικτού Τακτικού  Διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για την επιλογή Αναδόχου προς σύναψη σύμβασης για την «Προμήθεια εξοπλισμού για την δημιουργία και επεξεργασία πολυμεσικού υλικού»

 

Προϋπολογισμός :  € 114.000,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 92.682,93 - ΦΠΑ: € 21.317,07)

 

Ημερομηνία Λήξης Διαβούλευσης : Τετάρτη  04.04.2012

 Αποτελέσμα Διαβούλευσης: Στο κείμενο που ακολουθεί καταγραφονται τα αποτελέσματα της διαβούλευσης (ερωτήματα - παρατηρήσεις που τέθηκαν και οι αντίστοιχες απαντήσεις)

apotelesma_diavoulevsis_aristeia.pdf

 

Υπεύθυνος επικοινωνίας : Διονύσης Καραϊσκάκης, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Σχετικά συννημένα:

RFC_COMMENTSForm.docDIAKIRIKSI ANOIKTOU DIAGONISMOU.docx

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ [ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΤΑΞΙΔΙΩΝ]

Διενέργεια Ανοικτού Διεθνή Διαγωνισμού για την "Επιλογή Γραφείου Γενικού Τουρισμού [Πρακτορείο Ταξιδίων]"΄


Συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας:  300.000,00 Ευρώ πλέον ΦΠΑ, με δικαίωμα μονομερούς επέκτασης του συμβατικού αντικειμένου κατά 300.000,00 Ευρώ πλέον ΦΠΑ.


 


 

Σχετικά συννημένα:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2012_ΓΡΑΦΕΙΟ_ΓΕΝΙΚΟΥ_ΤΟΥΡΙΣΜOY.docΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚHΡYΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ_TRAVEL AGENCY.doc

ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ, και ειδικότερα η Διεύθυνση Εκδόσεων του ΙΤΥΕ, για τις ανάγκες μεταφοράς των αποθεμάτων των σχολικών βιβλίων που έχουν ήδη παραχθεί σε προηγούμενα έτη, προτίθεται έως την  28/03/2012, να αναθέσει, δι’ απευθείας αναθέσεως σε  ανάδοχο,  την ενοικίαση οκτώ (8) (κατ’ ελάχιστον) μηχανημάτων μεταφοράς και συσκευασίας (παλετοφόρων κλπ), για το χρονικό διάστημα 01/4/2012-30/06/2012.

Σχετικά συννημένα:

Π327_ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ.pdf