ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π983_15-12-2020

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π983-15-12-2020 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ (ITYE) - ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ_Π1034_29-12-2020

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ (ITYE) - «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»

ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ:

 -ΠΤΥΧΙΟΥΧΟς ΑΕΙ/TEI ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (ΕΜΠΕΙΡΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΧΡΗΣΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ) (ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΜΕΛΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ)  (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 1)       

                                               Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης

 

«ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ» που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, κωδ. Πράξης ΟΠΣ 5050330

 

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο: (http://aitisi.cti.gr)


Σχετικά συννημένα:


20201229_p1034.pdf

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π955_09-12-2020

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π955-09-12-2020 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr
 
 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π975_14-12-2020

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π975-14-12-2020 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π978_14-12-2020

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π978-14-12-2020 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr
 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π979_14-12-2020

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π979-14-12-2020 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr
 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π967_11-12-2020

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π967-11-12-2020 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr
 
 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π970_11-12-2020

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π970-11-12-2020 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π945_07-12-2020

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π945-07-12-2020 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr
 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π957_09-12-2020

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π957-09-12-2020 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr
 
 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π958_09-12-2020 K1-K2

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π958-09-12-2020 K1-K2 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr
 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΡΧΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ & ΑΓΟΡΩΝ [ESMA]

Περισσότερες πληροφορίες

Σχετικά συννημένα:


22554.pdf

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΗΣ ΣΤΟΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ

Περισσότερες πληροφορίες

Σχετικά συννημένα:


22552.pdf

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΗΣ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ [SRB]

Περισσότερες πληροφορίες

Σχετικά συννημένα:


22551.pdf

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π953_08-12-2020

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π953-08-12-2020 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr