ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Π1451_18_12_2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΕΩΣ ΔΥΟ (2) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΕΜΠΕΙΡΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΕ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ WEB-BASED ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, ΕΩΣ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΕΡΓΟΥ, ΕΩΣ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ,  ΕΩΣ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΕΜΠΕΙΡΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ ΣΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΩΣ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΟΝΣΤΡΟΥΞΙΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

 

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου:

 

M C SQUARED: A Computational Environment to Stimulate and Enhance Creative Designs for Mathematical Creativity

 

το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο του στρατηγικού στόχου "Technologies and Scientific Foundations in the Field of Creativity", του ερευνητικού προγράμματος ICT, του Εβδόμου Προγράμματος Πλαισίου (FP7), με αριθμό σύμβασης έργου (Grant Agreement) 610467

 

το ΙΤΥΕ «Διόφαντος»

 

προτίθεται να αναθέσει με σύμβαση μισθώσεως έργου ιδιωτικού δικαίου τα ακόλουθα διακριτά αντικείμενα έργου:

 

  1. Σχεδιασμός, ανάπτυξη και έλεγχος της ψηφιακής πλατφόρμας υποστήριξης της συνεργασίας των Κοινοτήτων Ενδιαφέροντος και αποτύπωσης των διαδικασιών συλλογικής δημιουργικότητας κονστρουξιονιστικού υλικού για τη δημιουργική μαθηματική σκέψη και επανασχεδιασμός, υλοποίηση και διαχείριση του κόμβου του Έργου. (Έως 2 συμβάσεις)
  2. Συμμετοχή στις εργασίες αναβάθμισης, διαχείρισης, συντήρησης και υποστήριξης των συστημάτων και εργαλείων κεντρικού συντονισμού και προβολής του Έργου. (Έως 1 σύμβαση)
  3. Συμμετοχή στην έρευνα και αξιολόγηση, από πλευράς διδακτικής και επιστημολογίας των μαθηματικών, των διαδικασιών της συνεργατικού σχεδιασμού Κοινοτήτων Ενδιαφέροντος με το 'c-book' (τεχνολογία του Έργου) και του παραγόμενου κονστρουξιονιστικού (constructionist) υλικού για τη δημιουργική μαθηματική σκέψη και συμμετοχή στην ανάλυση και αξιολόγηση των συναφών δεδομένων σε συνθήκες σχολικής διδακτικής πράξης. (Έως 1 σύμβαση)
  4. Έρευνα και αξιολόγηση της διαδικασίας συνεργατικού σχεδιασμού υλικού για τη μαθηματική δημιουργικότητα με το 'c-book' (τεχνολογία του Έργου) από πλευράς διδακτικής και επιστημολογίας των μαθηματικών καθώς και του παραγόμενου υλικού, για την ανάπτυξη εμπλαισιωμένης θεωρίας για την κοινωνική δημιουργικότητα στο σχεδιασμό εκπαιδευτικού υλικού για τη δημιουργική μαθηματική σκέψη. (Έως 1 σύμβαση)
  5. Έρευνα και αξιολόγηση των διαδικασιών συλλογικής δημιουργικότητας Κοινοτήτων Ενδιαφέροντος κατά τον σχεδιασμό κονστρουξιονιστικού (constructionist) υλικού για τη δημιουργική μαθηματική σκέψη με το 'c-book' (τεχνολογία του Έργου) και συμμετοχή στην δημιουργία και τον συντονισμό των κοινοτήτων του Έργου. (Έως 1 σύμβαση)
Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://aitisi.cti.gr

Σχετικά συννημένα:


P1451ADA.pdf

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Π1459_21-12-2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΕΩΣ ΔΥΟ (2) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, ΕΩΣ ΔΥΟ (2) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΕΜΠΕΙΡΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ, ΕΩΣ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ - ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ, ΚΑΙ ΕΩΣ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΕΜΠΕΙΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΤΠΕ ΚΑΙ ΚΟΜΒΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

 

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου:

 

Erasmus Plus,Assessment of Transversal Skills 2020   

http://ats2020.eu/

 

 

που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση

 

 

το ΙΤΥΕ «Διόφαντος»

 

προτίθεται να αναθέσει με συμβάσεις μισθώσεως έργου ιδιωτικού δικαίου τα ακόλουθα αντικείμενα έργου:

 

1. Συμμετοχή στην ομάδα εργασιών για την παραγωγή υλικού και σεναρίων εκτίμησης κομβικών ικανοτήτων και για την τεχνική υποστήριξη επιστημονικών ομάδων, με έργο την ανάπτυξη υλικού εκτίμησης κομβικών ικανοτήτων και συναφούς επιμορφωτικού υλικού.

 2. Συμμετοχή στην ομάδα εργασιών για το συντονισμό και την προετοιμασία των σχολείων που θα συμμετάσχουν στις δράσεις του έργου, καθώς και για την παραγωγή και αξιολόγηση υλικού εκτίμησης ικανοτήτων με ΤΠΕ για μαθητές, και ανάπτυξης αντίστοιχου εκπαιδευτικού υλικού.

3. Συμμετοχή στην ομάδα εργασιών για τη συλλογή δεδομένων εκτίμησης αποτελεσμάτων για το δίκτυο επιμορφωτών και εκπαιδευτικών του έργου, καθώς και για πιθανούς κινδύνους κατά την υλοποίηση του έργου. Συμμετοχή στο συντονισμό δράσεων, στην παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών και στην προετοιμασία παραδοτέων, αναφορών και δελτίων προόδου.

 4. Συμμετοχή στην ομάδα εργασιών για την προετοιμασία, την οργάνωση και το συντονισμό των εκπαιδευτικών που θα συνεργαστούν για την υλοποίηση του έργου.

 Οι παραπάνω εργασίες αφορούν στο σύνολο των πακέτων  εργασίας του έργου στα οποία συμμετέχει το ΙΤΥΕ.

 Οι θέσεις εργασίας στο σύνολο τους απαιτούν πλήρες ωράριο απασχόλησης για την κάλυψη των απαιτήσεων του έργου και δεν υπάρχουν προϋποθέσεις απασχόλησης συνεργατών που επιθυμούν μερική απασχόληση, πλην της θέσης Κ4.

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://aitisi.cti.gr

Σχετικά συννημένα:


P1459ADA.pdf

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Π1450_18-12-2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΕΩΣ ΔΥΟ (2) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΩΣ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟ Η/Υ.

στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου:

« ORCHESTRA: Optical peRformanCe monitoring enabling dynamic networks using a Holistic cross-layEr, Self-configurable Truly flexible appRoAch »

 

που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (H2020-ICT-2014).  (Project Grant Agreement Νο.  645360). (Έναρξη: 01/02/2015 - Λήξη: 31/01/2018)

 

το ΙΤΥΕ «Διόφαντος»

προτίθεται να αναθέσει με συμβάσεις μισθώσεως έργου ιδιωτικού δικαίου τα έργα:

  1. Έρευνα και ανάπτυξη προηγμένων αλγορίθμων βελτιστοποίησης πολλαπλών επιπέδων για οπτικά δίκτυα και μεθόδων στατιστικής εκτίμησης για τον εντοπισμό προβλημάτων στην ποιότητα του σήματος (Quality of Transmission - QoT) και για τον εντοπισμό σφαλμάτων.
  2. Ενσωμάτωση αλγορίθμων για οπτικά δίκτυα σε βιβλιοθήκη λογισμικού και ανάπτυξη των απαραίτητων διεπαφών.
  3. Ενέργειες διάχυσης αποτελεσμάτων έργου.
Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://aitisi.cti.gr

Σχετικά συννημένα:


P1450ADA.pdf

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Π1448_18-12-2015

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΕΩΣ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΩΣ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ

 

στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου:

«VIMSEN: Virtual Micro-grids for Smart Energy Networks»

 

που χρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (FP7-ICT-2013-11, ICT-2013.6.1: Smart Energy Grids).  (Project Grant agreement no.  619547). (Έναρξη: 01/02/2014 - Λήξη: 31/01/2017)

 

το ΙΤΥΕ «Διόφαντος»

προτίθεται να αναθέσει με συμβάσεις μισθώσεως έργου ιδιωτικού δικαίου το έργο που αποτελείται από τα κάτωθι πακέτα εργασίας (ΠΕ):

ΠΕ1 – Διαχείριση του έργου

ΠΕ3 – Η VIMSEN αρχιτεκτονική σχετικά με την έξυπνη συλλογή δεδομένων και αντίληψης συνθηκών του              περιβάλλοντος

ΠΕ4 – Η VIMSEN αρχιτεκτονική σχετικά με την επικοινωνία των δεδομένων

ΠΕ5 - Η VIMSEN αρχιτεκτονική σχετικά με τη διαχείριση πληροφοριών και τη λήψη αποφάσεων

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://aitisi.cti.gr

Σχετικά συννημένα:


P1448ADA.pdf

ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ_Παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης του Κτιρίου του ΙΤΥΕ για το Έτος 2016

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων «Διόφαντος» [ΙΤΥΕ, Ν.Π.Ι.Δ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα], για τις ανάγκες φύλαξης του κτηρίου του ‘Δ. Μαρίτσας’ στην Πανεπιστημιούπολη Πατρών -Ρίο, προτίθεται έως την 22/12/2015 να αναθέσει (με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή) τις ακόλουθες υπηρεσίες φύλαξης του κτηρίου, για χρονικό διάστημα από 01/01/2016 έως 31/12/2016.

 

Προϋπολογισμός έργου:  έως 11.400,00 €, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%.

 

Επικοινωνία : Υπηρεσία Κτηρίου "Δ. Μαρίτσας", τηλ. : 2610960344, 2610960379


Σχετικά συννημένα:


P1436_151215-ProthesiAnathesis_Fylaxi_Maritsas_2016.pdf

ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ_Υπηρεσίες Ταχυμεταφορών Εσωτερικού για τις Ανάγκες των Διευθύνσεων του ΙΤΥΕ για το Έτος 2016

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΙΤΥΕ),  προτίθεται έως την 22/12/2015 να αναθέσει, κατόπιν διαπραγμάτευσης, την παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφορών εσωτερικού για το διάστημα 01/01/2016 – 31/12/2016 σύμφωνα με τις προδιαγραφές που περιγράφονται στο Παράρτημα.

 

Συνολικός προϋπολογισμός:  8.500 € (πλέον ΦΠΑ 23%).

 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τη Γραμματεία του ΙΤΥΕ στο τηλέφωνο 2610-960432,  fax: 2610-960392, κα Λ. Γουρδούπη, E.Mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

Σχετικά συννημένα:


P1436_151215_ProthesiAnathesis_Taxymetafores_Esoterikou_2016.pdf

ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ_Υπηρεσίες Ταχυμεταφορών Εξωτερικού για τις Ανάγκες των Διευθύνσεων του ΙΤΥΕ για το Έτος 2016

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΙΤΥΕ),  προτίθεται έως την 21.10.2015 να αναθέσει, κατόπιν διαπραγμάτευσης, την παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφορών εξωτερικού για το διάστημα 01/01/2016-31/12/2016 σύμφωνα με τις προδιαγραφές που περιγράφονται στην επισυναπτόμενη Απόφαση.

 

Συνολικός προϋπολογισμός: 4.000,00 € (πλέον ΦΠΑ 23%).

 

Για το έργο αυτό δεν χορηγείται προκαταβολή.

 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τη Γραμματεία του ΙΤΥΕ στο τηλέφωνο 2610-960432,  fax: 2610-960392, κα Λ. Γουρδούπη, E.Mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

Σχετικά συννημένα:


P1428_111215_ProthesiAnathesis_Taxymetafores_Eksoterikou_2016.pdf

Ανακοίνωση Προκήρυξης θέσεως Εθνικού Εμπειρογνώμονα EUROJUST

Περισσότερες λεπτομέρειες

Σχετικά συννημένα:


20151211_EUROJUST.docx36763_Diavivastiko.pdf

Πρόσκληση για Μετατάξεις στην Κεντρική Υπηρεσία Ασύλου Υπουργείου Εσωτερικών

Περισσότερες λεπτομέρειες

Σχετικά συννημένα:


20151211_KentrikiYpiresiaAsilou.docxDiavivastiko_1.pdf

Στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας Κρατικών Ενισχύσεων

Περισσότερες λεπτομέρειες

Σχετικά συννημένα:


Diavivastiko.pdf20151211_Diavivastiko_KratikonEnisxiseon.docx

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ_Υπηρεσίες Καθημερινού Καθαρισμού των Γραφείων του Κτιρίου στην Πάτρα για το 2016

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΙΤΥΕ), προκηρύσσει συνοπτικό (πρόχειρο) διαγωνισμό για την ανάθεση υπηρεσιών καθαρισμού για το χρονικό διάστημα 01/01/2016 – 31/12/2016  για τις ανάγκες του κτιρίου «Δ. Μαρίτσας» του ΙΤΥΕ.

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας είναι 23.400 €, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

 

Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν σε σφραγισμένο φάκελο και να κατατεθούν το αργότερο μέχρι 28/12/2015 και ώρα 14:00, στην Κεντρική Γραμματεία του ΙΤΥΕ, τηλ. 2610 960300, υπόψη κας Λένας Γουρδούπη.

 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τη Διοικητική & Οικονομική Υπηρεσία του ΙΤΥΕ στο τηλέφωνο 2610-960432, fax: 2610-960392, Λένα Γουρδούπη.


Σχετικά συννημένα:


P1438_151215_ProxeirosDiagonismos_Kathariotita_Maritsas_2016_v2.pdf

ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ_Υπηρεσίες Λειτουργίας ERP-WMS Αποθηκών Βιβλίων & Εκτυπωτικού Χαρτιού

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων «Διόφαντος» [ΙΤΥΕ, Ν.Π.Ι.Δ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα], για τις ανάγκες παροχής υπηρεσιών διαχείρισης και λειτουργίας  των συστημάτων   ERP και WMS που υποστηρίζουν τις εργασίες τύπου Logistics στις κεντρικές του αποθήκες βιβλίων και εκτυπωτικού χαρτιού στον Ασπρόπυργο Αττικής, προτίθεται έως την 15/12/2015, να αναθέσει, κατόπιν διαπραγμάτευσης και για χρονικό διάστημα από 01/01/2016 έως 31/12/2016, τις αναφερόμενες στην επισυναπτόμενη Απόφαση υπηρεσίες.

 

Ο προϋπολογισμός του έργου παροχής των ζητούμενων υπηρεσιών είναι 20.000,00 € (είκοσι χιλιάδες Ευρώ) πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ. Προσφορές που υπερβαίνουν το παραπάνω ποσό θα απορρίπτονται.

 

Υπεύθυνος επικοινωνίας: κος Δημήτρης Σοφοτάσιος, τηλ. 2610 960237


Σχετικά συννημένα:


P1423_101215_ProthesiAnathesis_Ypiresies_Diaxeirisis_ERP_WMS.pdf

ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ_Υπηρεσίες Μετάφρασης & Επιμέλειας Κειμένων για τις Ανάγκες του Έργου S.A.M.E. WORLD

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» (ΙΤΥΕ, Ν.Π.Ι.Δ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα), για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου «S.A.M.E. WORLD Αειφορία | Ευαισθητοποίηση | Κινητοποίηση | Περιβάλλον στην Παγκόσμια Εκπαίδευση» (DCI-NSA-ED 2014/338-120) της Διεύθυνσης  Στρατηγικής & Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος EuropeAid 2014 “NON-STATE ACTORS AND LOCAL AUTHORITIES IN DEVELOPMENT” και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, προτίθεται έως τις 15/12/2015 να αναθέσει το αναφερόμενο στην επισυναπτόμενη Απόφαση μεταφραστικό έργο.

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του προς ανάθεση έργου ανέρχεται σε 1.750,00 ευρώ (πλέον ΦΠΑ).

 

Υπεύθυνη επικοινωνίας: Ελίνα Μεγάλου, τηλ.  210 3350744, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.


Σχετικά συννημένα:


P1421_101215_ProthesiAnathesis_Ypiresies_Metafrasis_SAME.pdf

Μετατάξεις Υπαλλήλων στο Δήμο Σερίφου

Περισσότερες λεπτομέρειες

Σχετικά συννημένα:


20151207_DimosSerifou.docxDimosSerifou.pdf

Μετατάξεις προσωπικού στο ΑΠΘ - Στελέχωση Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού του ΕΚΤ

Περισσότερες λεπτομέρεις

Σχετικά συννημένα:


20151204_Aristoteleio.docx20151204_EKT.docxAristoteleio_I.pdfStelexosiEidikisYpiresiasSintonsmou.pdf