ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Π460_28-05-2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ (ΙΤΥΕ) – «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»

ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ ΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ /ΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι.Δ.Ο.Χ. ΓΙΑ:

 

Α) ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟ Η/Υ κ’ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ) – (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ1)

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 1

«Υπηρεσίες ανάπτυξης εφαρμογών και πληροφοριακών συστημάτων του ΥΠΑΙΘ»

του Έργου:

 «Υπηρεσίες ανάπτυξης εφαρμογών και πληροφοριακών συστημάτων του ΥΠΑΙΘ»

 το οποίο χρηματοδοτείται από το Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΤΠΑ) του ΥΠΑΙΘΑ του ΕΠΑ 2021-2025, κωδ. Έργου ΟΠΣ (MIS) 5201461

 

το ΙΤΥΕ «Διόφαντος»

 

προτίθεται να συνάψει έως μία σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πλήρους απασχόλησης με αντικείμενο την υλοποίηση σχεσιακής βάσης δεδομένων, ανάπτυξη κώδικα (φόρμες, επιχειρησιακή λογική, αλγόριθμοι, κλπ.).

 

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο: (http://aitisi.cti.gr)

Σχετικά συννημένα:


20240528_p460.pdf

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ (ITYE) -ΔΙΟΦΑΝΤΟΣΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Π455_24-05-2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Citizen and ciVIc inclusion and the digital Transformation of public dEcision-making processes_CIVITEC»

 

-       ΕΩΣ MIAΣ (1) ΣΥΜΒΑΣHΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΕΜΠΕΙΡΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΜΕΛΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ)  (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ1)

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου

 

«Citizen and ciVIc inclusion and the digital Transformation of public dEcision-making processes_CIVITEC»

 

που χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του INTERREG 21-27/EUROPE.

 

το ΙΤΥΕ «Διόφαντος»

προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, με το οποίο θα συναφθούν συμβάσεις μίσθωσης έργου και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ανάληψη των σχετικών έργων, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης.

 

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο: (http://aitisi.cti.gr)


Σχετικά συννημένα:


20240524_p455.pdf

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π383_26-04-2024

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π383_26-04-2024 για την Ειδικότητα Κ3,στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π382_26-04-2024

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π382_26-04-2024 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π343_18-04-2024

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π343_18-04-2024 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π405_01-05-2024

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π405_01-05-2024 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr

Π429/15.05.2024 – Τροποποίηση του Π329/16.04.2024 Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την Σχεδίαση και ανάπτυξη πλατφόρμας για την παροχή συμβουλευτικής επαγγελματικού προσανατολισμού και σταδιοδρομίας

Η υπ΄αρ. Π329/16.04.2024 Διακήρυξη του ως άνω Διαγωνισμού με αριθμό συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 348781, που δημοσιεύθηκε στο www.promitheus.gov.gr στις 16/04/2024 17:04:40, τροποποιείται με την υπ’ αρ. Π429/15.05.2024 Διακήρυξη και ο Διαγωνισμός έλαβε συστημικό αριθμό 348781,1.

Επισυνάπτονται τα έγγραφα της Τροποποιήσης

Η Αναθέτουσα Αρχή ενημερώνει ότι:

  • Η καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών στο ΕΣΗΔΗΣ μετατίθεται από την Τρίτη 21/05/2024 και ώρα 13:00, στην Δευτέρα 17/06/2024 και ώρα 13:00.
  • Η ημερομηνία και ώρα διενέργειας (ηλεκτρονικής αποσφράγισης) του Διαγωνισμού μετατίθεται από την Δευτέρα 27/05/2024 και ώρα 13:00, στην Παρασκευή 21/06/2024 και ώρα 13:00.


Λήψη Αρχείων

Παράταση της προθεσμίας υποβολής πρότασης διδακτικού βιβλίου για τη διαδικασία αξιολόγησης και ένταξης διδακτικών βιβλίων στο Μητρώο Διδακτικών Βιβλίων (Μ.Δ.Β.) και στην Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Διδακτικών Βιβλίων (Ψ.Β.Δ.Β.)

Αρ. Πρωτ. 49193 /ΓΔ4 14/05/2024:

Παράταση της προθεσμίας υποβολής πρότασης διδακτικού βιβλίου για τη διαδικασία αξιολόγησης και ένταξης διδακτικών βιβλίων στο Μητρώο Διδακτικών Βιβλίων (Μ.Δ.Β.) και στην Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Διδακτικών Βιβλίων (Ψ.Β.Δ.Β.)

Σχετικά συννημένα:


49193_GD4_14_05_2024_YA_PARATASI_PROTHESMIAS.pdf

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π407_01-05-2024

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π407_01-05-2024 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π350_23-04-2024

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π350_23-04-2024 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π364_24-04-2024

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π364_24-04-2024 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π385_26-04-2024

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π385_26-04-2024 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π377_25-04-2024

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π377_25-04-2024 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π373_25-04-2024

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π373_25-04-2024 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π383_26-04-2024

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π383_26-04-2024 για την πλήρωση των θέσεων Κ1, Κ2, Κ4 και Κ5 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr