ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Π433/03.06.2011

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΙΤΥΕ), Ν.Π.Ι.Δ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, για τις ανάγκες των Γραφείων Αθήνας στην Δαβάκη 10-Αμπελόκηποι, προτίθεται έως την 06.06.2011 να προμηθευτεί,  δι’ απευθείας αναθέσεως,  εξοπλισμό γραφείου.

Σχετικά συννημένα:

P433_03.06.11.pdf

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Δ399_23-05-2011)

Ο Τομέας «Κέντρο Τηλεματικής και Εφαρμογών Περιφερειακής Ανάπτυξης» του Ερευνητικού Ακαδημαϊκού Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών ΝΠΙΔ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα εποπτευόμενου από τον Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων) προτίθεται να απασχολήσει ένα (1) Επιστήμονα Μηχανικό Η/Υ & Πληροφορικής για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου  «ICT-VN, “Προώθηση της χρήσης ΤΠΕ από ΜΜΕ, ως μοχλού δημιουργίας αποδοτικών Δικτυώσεων» 0811R2, (Πρόγραμμα Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία INTERREG IVC 2007-2013 που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή ΈνωσηΕυρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ελληνικό Δημόσιο), και καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Όσοι επιλεγούν θα απασχοληθούν με σύμβαση μισθώσεως έργου. Το ύψος της αμοιβής θα προσδιοριστεί από το ειδικό αντικείμενο που θα ανατεθεί, την επιστημονική εξειδίκευση και την εμπειρία των υποψηφίων.

Σχετικά συννημένα:

ENTYPO AITHSHS EKDHLWSHS ENDIAFERONTOS.DOCΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_ΚΤ&ΕΠΑ_Δ399_23-05-2011.doc

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Δ416_30-05-2011)

Το Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (ΕΑΙΤΥ), (ΝΠΙΔ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, εποπτευόμενο από τον Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων), για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου του Τομέα Στρατηγικής & Αναπτυξιακής Πολιτικής: «Προδιαγραφές Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας, Ανάπτυξη και Λειτουργία Ψηφιακής Βάσης Γνώσης, Ψηφιακή Διαμόρφωση και Τεχνικός Μετασχολιασμός Εκπαιδευτικού Υλικού, Υποδομή για Υποδειγματικές Διδασκαλίες και Αξιοποίηση Συμμετοχικού Ιστού», το οποίο έχει ενταχθεί στο Ε.Π «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο στα πλαίσια του ΕΣΠΑ, κωδ. Πράξης ΟΠΣ 296441), προκηρύσσει την πλήρωση τριών (3) θέσεων συνεργατών Μηχανικών Ανάπτυξης Λογισμικού και καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

\r\n

Όσοι επιλεγούν θα απασχοληθούν με σύμβαση μισθώσεως έργου για συγκεκριμένη χρονική διάρκεια  και σε κάθε περίπτωση με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι την λήξη του έργου. Το ύψος της αμοιβής θα προσδιοριστεί σύμφωνα με το ειδικό αντικείμενο που θα ανατεθεί και  την εμπειρία των υποψήφιων.

Σχετικά συννημένα:

ENTYPO AITHSHS EKDHLWSHS ENDIAFERONTOS.docPROKHRYXH_D416_30_05_2011.pdf

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Δ398_23-05-2011)

Ο Τομέας «Κέντρο Τηλεματικής και Εφαρμογών Περιφερειακής Ανάπτυξης» του Ερευνητικού Ακαδημαϊκού Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών ΝΠΙΔ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα εποπτευόμενου από τον Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων) προτίθεται να απασχολήσει Δύο (2) Συνεργάτες για έκτακτες ανάγκες για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου «Υποστήριξη Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων σε Πληροφοριακά Συστήματα» Εντολή Ανάθεσης ΥΠΔΒΜΘ 2402/Λ/11.01.2011 Υποέργο «Μισθοδοσία Εκπαιδευτικών Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων μέσω συστήματος (ΔΙΑΣ)», προκηρύσσει την πλήρωση των παρακάτω θέσεων και καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Όσοι επιλεγούν θα απασχοληθούν με σύμβαση μισθώσεως έργου. Το ύψος της αμοιβής θα προσδιοριστεί από το ειδικό αντικείμενο που θα ανατεθεί, την επιστημονική εξειδίκευση και την εμπειρία των υποψηφίων.

Σχετικά συννημένα:

ENTYPO AITHSHS EKDHLWSHS ENDIAFERONTOS.DOCΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_ΚΤ&ΕΠΑ_Δ398_23-05-2011.doc

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Δ395_23-05-2011)

Το Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (ΕΑΙΤΥ), (ΝΠΙΔ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, εποπτευόμενο από τον Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων), για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου του Τομέα Στρατηγικής & Αναπτυξιακής Πολιτικής: «Προδιαγραφές Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας, Ανάπτυξη και Λειτουργία Ψηφιακής Βάσης Γνώσης, Ψηφιακή Διαμόρφωση και Τεχνικός Μετασχολιασμός Εκπαιδευτικού Υλικού, Υποδομή για Υποδειγματικές Διδασκαλίες και Αξιοποίηση Συμμετοχικού Ιστού», το οποίο έχει ενταχθεί στο Ε.Π «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο στα πλαίσια του ΕΣΠΑ, κωδ. Πράξης ΟΠΣ 296441), προκηρύσσει την πλήρωση των ακόλουθων θέσεων: Έως εννέα (9) Δρ. Επιστημόνων και τεσσάρων (4) Επιστημόνων με εμπειρία στη διδακτική των θετικών επιστημών (έως 13 θέσεις συνολικά) και καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

 

Όσοι επιλεγούν θα απασχοληθούν με σύμβαση μισθώσεως έργου για συγκεκριμένη χρονική διάρκεια. Το ύψος της αμοιβής θα προσδιοριστεί σύμφωνα με το ειδικό αντικείμενο που θα ανατεθεί και την εμπειρία των υποψήφιων.

Σχετικά συννημένα:

PROKHRYXH_Δ395_23_05_2011.pdfENTYPO AITHSHS EKDHLWSHS ENDIAFERONTOS.doc

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Δ388_23-05-2011)

Το Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (ΕΑΙΤΥ), (ΝΠΙΔ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, εποπτευόμενο από τον Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων), για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου του Τομέα Στρατηγικής & Αναπτυξιακής Πολιτικής: «Προδιαγραφές Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας, Ανάπτυξη και Λειτουργία Ψηφιακής Βάσης Γνώσης, Ψηφιακή Διαμόρφωση και Τεχνικός Μετασχολιασμός Εκπαιδευτικού Υλικού, Υποδομή για Υποδειγματικές Διδασκαλίες και Αξιοποίηση Συμμετοχικού Ιστού», το οποίο έχει ενταχθεί στο Ε.Π «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο στα πλαίσια του ΕΣΠΑ, (κωδ. Πράξης ΟΠΣ 296441), προκηρύσσει την πλήρωση των ακόλουθων θέσεων: μιας (1) θέσης έμπειρου επιστήμονα οργάνωσης/παρακολούθησης έργων πληροφορικής και έως δύο (2) θέσεις έμπειρων μηχανικών ανάπτυξης εφαρμογών διαδικτύου (έως 3 θέσεις συνολικά) και καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Όσοι επιλεγούν θα απασχοληθούν με σύμβαση μισθώσεως έργου για συγκεκριμένη χρονική διάρκεια και σε κάθε περίπτωση με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι την λήξη του έργου. Το ύψος της αμοιβής θα προσδιοριστεί σύμφωνα με το ειδικό αντικείμενο που θα ανατεθεί και την εμπειρία των υποψήφιων.

Σχετικά συννημένα:

ENTYPO AITHSHS EKDHLWSHS ENDIAFERONTOS.docPROKHRYXH_D388_23_05_2011.pdf

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΕΣ ΣΥΣΤΟΙΧΙΕΣ (Δ382/16-05-2011)

Το Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (ΕΑ ΙΤΥ), προκηρύσσει ανοικτό τακτικό διαγωνισμό για την επιλογή Αναδόχου για την «Προμήθεια εξοπλισμού για ακουστικές συστοιχίες» που υλοποιείται στο πλαίσιο του έργου \"Acoustic Urban Threat Detector for Improved Surveillance Capabilities - AUDIS\" 

Σχετικά συννημένα:

ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ_AUDIS.pdf

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (Δ365/ 06-05-2011)

Το Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (ΕΑ ΙΤΥ), προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με γραπτές σφραγισμένες προσφορές για την επιλογή Αναδόχου για την «Προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής για τις ανάγκες του Τομέα eGov του ΕΑ ΙΤΥ» που υλοποιείται στο πλαίσιο του Υποέργου «Ανάπτυξη Περιεχομένου των Ψηφιακών Μαθημάτων και Λειτουργία της Υπηρεσίας» της Πράξης «Ψηφιακά Εκπαιδευτικά Βοηθήματα Πανελλαδικών Εξετάσεων» (Ε.Π. «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»  ΕΣΠΑ 2007 – 2013 - κωδικός πράξης 296437)

Σχετικά συννημένα:

Πρόχειρος Διαγωνισμός ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ_ΨΕΒ.pdf

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Δ 354/26-04-2011

Το Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (ΕΑΙΤΥ), για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου Υποστήριξη Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων σε Πληροφοριακά Συστήματα  –Υποέργο «ΔΙΑΣ» προτίθεται έως την 17/5/2011 να αναθέσει, δια απ\' ευθείας αναθέσεως, την προμήθεια 2 εξυπηρετητών και 1 προσωπικού υπολογιστή.

 

Σχετικά συννημένα:

RFP_1 PC_2 SERVERS.pdf

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (358/ 2-05-2011)

Το Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (ΕΑΙΤΥ), Ν.Π.Ι.Δ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, για τις ανάγκες του ευρωπαϊκού έργου AUDIS, το οποίο χρηματοδοτείται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας (EDA, European Defense Agency), προτίθεται έως τις 9/05/2011  να προμηθευτεί δι’ απευθείας αναθέσεως τον σχεδιασμό και κατασκευή αρθρωτής δομής κεραίας, η οποία θα είναι ειδικά σχεδιασμένη για να στεγάσει 165 μικρόφωνα, και η οποία θα χρησιμοποιηθεί ως ακουστική συστοιχία.

Σχετικά συννημένα:

RFP_AUDIS.pdf

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Δ381_16-05-2011)

Η Ερευνητική Μονάδα 6 του Ερευνητικού Ακαδημαϊκού Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών  ΝΠΙΔ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα εποπτευόμενου από τον Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων) προτίθεται να απασχολήσει (1) Συνεργάτη για έκτακτες ανάγκες για τις ανάγκες υλοποίησης των έργων:

o    «Υποστήριξη Ερευνητικής Δραστηριότητας» (Κωδικός Βάσης 464/000) της Ερευνητικής Μονάδας 6 ή / και

o    CNG, που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του ICT / 7th Framework Programme (Grant Agreement Number: 248175)

 

Όσοι επιλεγούν θα απασχοληθούν με σύμβαση μισθώσεως έργου, η χρονική διάρκεια της οποίας ποικίλλει ανάλογα με το αντικείμενο κάθε θέσης, και σε κάθε περίπτωση με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι την λήξη της πράξης. Το ύψος της αμοιβής θα προσδιοριστεί από το ειδικό αντικείμενο που θα ανατεθεί, την επιστημονική εξειδίκευση και την εμπειρία των υποψηφίων.

Σχετικά συννημένα:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_ΕΜ6_Δ381_16-05-2011.docENTYPO AITHSHS EKDHLWSHS ENDIAFERONTOS.DOC

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ (Δ372/ 12-05-2011)

Πρόθεση ανάθεσης εργασιών αντικατάστασης υαλοπινάκων του κτιρίου Δ. Μαρίτσας

Σχετικά συννημένα:

ANAKOINWSH PROTHESHS ANATHESHS ERGOY.pdf

Προμήθεια Υπηρεσιών ενοικίασης πλατφόρμας λογισμικού - ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Προμήθεια υπηρεσιών ενοικίασης πλατφόρμας λογισμικού για σύγχρονη εξ αποστάσεως επικοινωνία και εκπαίδευση για τις ανάγκες του έργου \"Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και εφαρμογή των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη\"

Σχετικά συννημένα:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ_ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ_ΤΕΚ.doc

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Δ351_26-04-2011)

Το Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (ΕΑΙΤΥ), (ΝΠΙΔ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, εποπτευόμενο από τον Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων), προτίθεται να απασχολήσει ένα (1) Συνεργάτη για έκτακτες ανάγκες για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Τεχνικής Υποστήριξης του ΕΑΙΤΥ, και καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Όποιος επιλεγεί θα απασχοληθεί με σύμβαση μισθώσεως έργου για συγκεκριμένη χρονική διάρκεια  με δυνατότητα ανανέωσης.

Σχετικά συννημένα:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_ΔΙΤΥΣ_Δ351_26-04-2011.docENTYPO AITHSHS EKDHLWSHS ENDIAFERONTOS.DOC

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Δ359_03-05-2011)

Το Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (ΕΑΙΤΥ), (ΝΠΙΔ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, εποπτευόμενο από τον Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων), για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου του Τομέα “Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας”: «Τεκμηρίωση και ανάδειξη της Αριστείας στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση», το οποίο πρόκειται να ενταχθεί στο Ε.Π «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» (Πρόσκληση 109), που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο στα πλαίσια του ΕΣΠΑ, προκηρύσσει την πλήρωση: τεσσάρων (4)  θέσεων προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων, και καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Όσοι επιλεγούν θα απασχοληθούν με σύμβαση μισθώσεως έργου για συγκεκριμένη χρονική διάρκεια  και σε κάθε περίπτωση με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι την λήξη του έργου. Το ύψος της αμοιβής θα προσδιοριστεί σύμφωνα με το ειδικό αντικείμενο που θα ανατεθεί και  την εμπειρία των υποψήφιων.

Σχετικά συννημένα:

PROKHRYXH_EAITY_D359_03-05-2011.docENTYPO AITHSHS EKDHLWSHS ENDIAFERONTOS.DOC