Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την παροχή υπηρεσιών παραμετροποίησης - υποστήριξης του Πληροφοριακού Συστήματος Μισθοδοσίας HCM του ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» (ΙΤΥΕ), Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, θα αναθέσει σε ανάδοχο, την παροχή υπηρεσιών παραμετροποίησης - υποστήριξης  του Πληροφοριακού Συστήματος Μισθοδοσίας HCM. Ειδικότερα, απαιτείται η προαγορά -240- άνθρωπο-ωρών μηχανικού Λογισμικού HCM για υποστήριξη/παραμετροποίηση του Προγράμματος Μισθοδοσίας του ΙΤΥΕ για το έτος 2022.

Ο συνολικός προϋπολογισμός των υπό ανάθεση υπηρεσιών ανέρχεται σε #12.000,00€#, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Παρακαλείσθε να υποβάλλετε την προσφορά σας ηλεκτρονικά στο email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. έως την Δευτέρα 06/12/2021.


Σχετικά συννημένα:


2021_11.29_7364_21PROC009627232.pdf

Παράταση Διενέργειας Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια Βραβείων-Δώρων για τις ανάγκες των Δράσεων e-twinning STEM 3.0 και Innovation Awarded schools, Π793/11.11.2021

Σύμφωνα με την υπ΄αρ. Π819/25.11.2021 Απόφαση για την Παράταση της διενέργειας του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού (Π793/11.11.2021) για την «Προμήθεια Βραβείων-Δώρων για τις ανάγκες των Δράσεων eTwinning «STEM 3.0» και «Innovation Awarded schools», στο πλαίσιο του έργου «Ελληνική Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης της Δράσης e-Twinning 2019-2020 και επέκταση έως 31.3.2022», (κωδ. ΕΣΗΔΗΣ 142463):

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στο ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ μετατίθεται για την Δευτέρα 29 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 22:00.

Η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» και «Οικονομική Προσφορά») των προσφορών τροποποιείται από Τρίτη 03/12/2021 και ώρα 11:00 σε Δευτέρα 06/12/2021 και ώρα 11:00 π.μ. 


Σχετικά συννημένα:


2021_11.25_Π819_ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ_6ΣΛΔ46941Δ-ΜΧΞ.pdf

Π809/18.11.2021 – Ανακοίνωση Διενέργειας Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια Εξοπλισμού Πληροφορικής και Λογισμικού

Στη διαδικτυακή πύλη του  Εθνικού  Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ), www.promitheus.gov.gr, αναρτήθηκε η διακήρυξη του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού Π809/18.11.2021 με τίτλο Προμήθεια Εξοπλισμού Πληροφορικής και Λογισμικού

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η Προμήθεια Εξοπλισμού Πληροφορικής και Λογισμικού για τις ανάγκες των διευθύνσεων του ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ», όπως καταγράφεται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ της διακήρυξης.               

Στοιχεία διαγωνισμού

Αριθμός Διαγωνισμού στο Σύστημα ΕΣΗΔΗΣ: 143360

Αρ. Πρωτ./ Ημερομηνία Διακήρυξης: Π809/18.11.2021

Τίτλος Διαγωνισμού: Προμήθεια Εξοπλισμού Πληροφορικής και Λογισμικού

Διάρκεια Σύμβασης: ορίζεται έως την αποπληρωμή του Αναδόχου.

Η παράδοση των ειδών του Τμήματος 1 θα ολοκληρωθεί εντός έξι (6) μηνών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Η παράδοση των ειδών του Τμήματος 2 θα ολοκληρωθεί εντός ενός (1) μηνός από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Προϋπολογισμός Δαπάνης: 

Η σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα:

ΤΜΗΜΑ 1  :        «Εξοπλισμός Πληροφορικής», εκτιμώμενης αξίας συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% 143.703,60€  (προϋπολ. χωρίς ΦΠΑ: 115.890,00€ , ΦΠΑ:  27.813,60 €).

ΤΜΗΜΑ 2  :        «Λογισμικό»,     εκτιμώμενης αξίας συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% 117.986,00€ (προϋπολ. χωρίς ΦΠΑ: 95.150,00€ ,  ΦΠΑ: 22.836,00€).

 

Προθεσμία υποβολής προσφορών στο ΕΣΗΔΗΣ έως την:               03/12/2021 και ώρα 17:00

Τρόπος Υποβολής Προσφορών:             Η διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr  του ΕΣΗΔΗΣ

Αρμόδιος για πληροφορίες:         Διονύσης Καραϊσκάκης email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., τηλ 2610960300Λήψη Αρχείων

Π805/17.11.2021_ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022-23

Τίτλος Σύμβασης : Διανομή των Διδακτικών Βιβλίων Σχολικού Έτους 2022-23

Προϋπολογισμός δαπάνης : €785.000,00 πλέον Φ.Π.Α. 24% €188.400,00 ήτοι συνολική δαπάνη €973.400,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών στο ΕΣΗΔΗΣ: Τετάρτη 5 Ιανουαρίου 2022 Ώρα: 12:00

Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών : Τετάρτη 12/01/2022 και ώρα 12:00

Υπεύθυνος επικοινωνίας : Το στέλεχος της  Αναθέτουσας Αρχής κ. Δημήτρης Σοφοτάσιος θα παρέχει σχετικές με το διαγωνισμό πληροφορίες, τηλέφωνο επικοινωνίας: +30 2610 960300, fax.: +30 2610 960490,e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.r

Ακολούθως θα βρείτε στα αρχεία την Απάντηση επί του υποβληθέντος αιτήματος παροχής διευκρινίσεων σχετικά με τη  Διακήρυξη για την «ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022-23» (Αρ. Διακήρυξης: Π805/17.11.2021)

  

Παρακαλούμε δείτε στα συνημμένα, ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ για το Διαγωνισμό.Λήψη Αρχείων

Π793/11.11.2021 – Ανακοίνωση Διενέργειας Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια Βραβείων-Δώρων για τις ανάγκες των Δράσεων e-twinning STEM 3.0 και Innovation Awarded schools

Στη διαδικτυακή πύλη του  Εθνικού  Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ), www.promitheus.gov.gr, αναρτήθηκε η διακήρυξη του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού Π793/11.11.2021 με τίτλο Προμήθεια Βραβείων-Δώρων για τις ανάγκες των Δράσεων e-twinning «STEM 3.0» και «Innovation Awarded schools». Αντικείμενο της σύμβασης είναι η Προμήθεια Βραβείων-Δώρων (STEM ρομποτικής, 3D εκτυπωτές, Tablets) για τις ανάγκες των δράσεων e-Twinning: «STEM 3.0» και «Innovation Awarded schools» του Έργου «Ελληνική Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης της Δράσης e-Twinning 2019-2020 και επέκταση έως 31.3.2022», όπως καταγράφεται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ της διακήρυξης.                              

 

Στοιχεία διαγωνισμού

Αριθμός Διαγωνισμού στο Σύστημα ΕΣΗΔΗΣ: 142463

Αρ. Πρωτ./ Ημερομηνία Διακήρυξης: Π793/11.11.2021

Τίτλος Διαγωνισμού: Προμήθεια Βραβείων-Δώρων για τις ανάγκες των Δράσεων e-twinning «STEM 3.0» και «Innovation Awarded schools»

Διάρκεια Σύμβασης: ορίζεται έως την αποπληρωμή του Αναδόχου, η οποία δεν μπορεί να  υπερβεί την 30η Μαρτίου 2022.

Προϋπολογισμός Δαπάνης:  Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των εκατό σαράντα έξι χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι οκτώ ευρώ (146.928,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: εκατόν ογδόντα δύο χιλιάδων εκατόν ενενήντα ευρώ και εβδομήντα δύο λεπτών).

 

Προθεσμία υποβολής προσφορών στο ΕΣΗΔΗΣ έως την:  Παρασκευή, 26/11/2021 και ώρα 22:00

Τρόπος Υποβολής Προσφορών:             Η διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr  του ΕΣΗΔΗΣ

Αρμόδιος για πληροφορίες:       Καπράλου Χρυσούλα, email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., τηλ 2610960300Λήψη Αρχείων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ NESSUS PROFESSIONAL ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 10 _ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΑΙΘ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ NESSUS PROFESSIONAL ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 10 _ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΑΙΘ


Σχετικά συννημένα:


7066_2021_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ.pdf

Π773/03.11.2021 – Ανακοίνωση Διενέργειας Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την Παροχή Υπηρεσιών Καθαρισμού των κτιρίων του ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ

Στη διαδικτυακή πύλη του  Εθνικού  Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ), www.promitheus.gov.gr, αναρτήθηκε η διακήρυξη του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού Π773/03.11.2021 με τίτλο Παροχή Υπηρεσιών Καθαρισμού των κτιρίων του ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η Παροχή Υπηρεσιών Καθαρισμού των κτιρίων του ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ», όπως καταγράφεται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ της διακήρυξης.                             

Στοιχεία διαγωνισμού

Αριθμός Διαγωνισμού στο Σύστημα ΕΣΗΔΗΣ: 142384

Αρ. Πρωτ./ Ημερομηνία Διακήρυξης: Π773/03.11.2021

Τίτλος Διαγωνισμού: Παροχή Υπηρεσιών Καθαρισμού των κτιρίων του ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»

Διάρκεια Σύμβασης: ορίζεται σε ένα (1) έτος με δικαίωμα ενεργοποίησης προαίρεσης για δώδεκα (12) επιπλέον μήνες.

Προϋπολογισμός Δαπάνης:  Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης) ανέρχεται στο ποσό των 104.040,00€ πλέον ΦΠΑ 24% ύψους 24.969,60€, ήτοι συνολικά στο ποσό των 129.009,60€. Η εκτιμώμενη αξία του δικαιώματος προαίρεσης, που συνίσταται σε παράταση της διάρκειας της σύμβασης για 12 επιπλέον μήνες, ανέρχεται στο ποσό των 52.020,00€ πλέον ΦΠΑ 24% ύψους 12.484,80€, ήτοι συνολικά στο ποσό των 64.504,80€.

 

Προθεσμία υποβολής προσφορών στο ΕΣΗΔΗΣ έως την:           18/11/2021 και ώρα 16:00

Τρόπος Υποβολής Προσφορών:             Η διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr  του ΕΣΗΔΗΣ

Αρμόδιος για πληροφορίες:       Ελένη Γουρδούπη email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., τηλ 2610960300Λήψη Αρχείων

Π597/30.07.2021_ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (με αγορά) ΧΑΡΤΟΥ ΛΕΥΚΟΥ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΣΕ ΡΟΛΛΟΥΣ ΚΑΙ ΣΕ ΦΥΛΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ

Τίτλος Σύμβασης : Προμήθεια (με αγορά) Χάρτου Λευκού Εκτυπώσεων σε Ρόλλους και σε Φύλλα για την Παραγωγή των Διδακτικών Βιβλίων. 

Προϋπολογισμός δαπάνης : €6.103.000,00 πλέον Φ.Π.Α. 24% €1.464.720,00 ήτοι συνολική δαπάνη €7.567.720,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών στο ΕΣΗΔΗΣ: Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου 2021  Ώρα: 12:00

Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών : Παρασκευή 17 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 12.00

Υπεύθυνος επικοινωνίας : Το στέλεχος της  Αναθέτουσας Αρχής κ. Δημήτρης Σοφοτάσιος θα παρέχει σχετικές με το διαγωνισμό πληροφορίες, τηλέφωνο επικοινωνίας: +30 2610 960300, fax.: +30 2610 960490,e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΛΟΥΘΩΣ : 

Παροχή διευκρινίσεων επί της με αρ. Π597/30.07.2021 Διακήρυξης

Σχετικά συννημένα:

20210730_P597_DIAGONISMOS_PROMITHIAS_CHARTOU.pdf 20210730_P597_EVROPAIKO_ENIAIO_EGGRAFO_EEES.pdf

20210730_P597_EVROPAIKO_ENIAIO_EGGRAFO_EEES.zip

P597_DIEFKRINISIS_EPI_TIS_DIAKIRYXIS.pdf

 


Λήψη Αρχείων

Π523/12.07.2021 – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΙΤΥΕ - 2021

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» (ΙΤΥΕ), Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, για τις ανάγκες λειτουργίας του, θα αναθέσει σε ανάδοχο την παροχή υπηρεσιών για την  «Συντήρηση δικτυακού εξοπλισμού του ΙΤΥΕ - 2021».

CPV: 50312000-5 Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών

Ο συνολικός προϋπολογισμός των υπηρεσιών ανέρχεται σε #28.000,00 μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (24%).

Οι ενδιαφερόμενοι, νομικά και φυσικά πρόσωπα,  καλούνται να υποβάλλουν εγγράφως την προσφορά τους με email στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. , το αργότερο μέχρι την Τρίτη 20/07/2021 και ώρα 15:00, υπόψη κ. Διονύση Καραϊσκάκη, τηλ:  2610 960300.


Σχετικά συννημένα:


2021_12.07_P523.pdf

Π414/14.06.2021_ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022-23 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Τίτλος Σύμβασης : Εκτύπωση και βιβλιοδεσία διδακτικών βιβλίων σχολικού έτους 2022-23 για τις ανάγκες των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Προϋπολογισμός δαπάνης : €3.812.000,00 πλέον Φ.Π.Α. 24% €914.880,00 ήτοι συνολική δαπάνη €4.726.880,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.   

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών στο ΕΣΗΔΗΣ: 30 Ιουλίου 2021 Ώρα: 12:00

Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών : 5/08/2021 και ώρα 12:00.

Υπεύθυνος επικοινωνίας : Το στέλεχος της  Αναθέτουσας Αρχής κ. Δημήτρης Σοφοτάσιος θα παρέχει σχετικές με το διαγωνισμό πληροφορίες, τηλέφωνο επικοινωνίας: +30 2610 960300, fax.: +30 2610 960490,e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

 


Λήψη Αρχείων

Π416/15.06.2021 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ για την Παροχή Υπηρεσιών Διενέργειας Δοκιμών Παρείσδυσης σε συστήματα του ΙΤΥΕ

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» (ΙΤΥΕ), Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, για τις ανάγκες λειτουργίας του, προτίθεται να αναθέσει σε ανάδοχο, την παροχή υπηρεσιών «Διενέργειας Δοκιμών Παρείσδυσης (Vulnerability Assessment-Penetration Tests) σε συστήματα του ΙΤΥΕ».

CPV: 79417000-0 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα ασφάλειας

Ο συνολικός προϋπολογισμός των υπό ανάθεση υπηρεσιών ανέρχεται σε 29.700,00€, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (24%). 

Οι ενδιαφερόμενοι, καλούνται να υποβάλλουν εγγράφως την προσφορά τους με email ή ταχυδρομικώς στο πρωτόκολλο του Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Κτίριο ‘Δ. Μαρίτσας’  Πανεπιστημιούπολη,  Ρίο Τ.Κ. 26504, Πάτρα, το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 28.06.2021 και ώρα 13:00, υπόψη κ. Βασίλη Γκάμα, τηλ:  6977515222, email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

 

Σχετικά συννημένα:


220210615_P416_21PROC008763254.pdf

Π385/02.06.2021 _ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (με αγορά) ΧΑΡΤΟΥ ΛΕΥΚΟΥ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΣΕ ΡΟΛΛΟΥΣ ΚΑΙ ΣΕ ΦΥΛΛΑ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΥ VELVET ΕΞΩΦΥΛΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ

Τίτλος Σύμβασης : Προμήθεια (με αγορά) Χάρτου Λευκού Εκτυπώσεων σε Ρόλλους και σε Φύλλα και Χάρτου Velvet Εξωφύλλων για την Παραγωγή των Διδακτικών Βιβλίων

Προϋπολογισμός δαπάνης : €5.583.000,00 πλέον Φ.Π.Α. 24% €1.339.920,00 ήτοι συνολική δαπάνη €6.922.920,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών στο ΕΣΗΔΗΣ: Τετάρτη 21 Ιουλίου 2021 2021  Ώρα: 12:00

Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών : Τρίτη 27 Ιουλίου 2021 και ώρα 12.00.

 

Υπεύθυνος επικοινωνίας : Το στέλεχος της  Αναθέτουσας Αρχής κ. Δημήτρης Σοφοτάσιος θα παρέχει σχετικές με το διαγωνισμό πληροφορίες, τηλέφωνο επικοινωνίας: +30 2610 960300, fax.: +30 2610 960490,e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 


Λήψη Αρχείων

Π380/01.06.2021_ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022-23 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Τίτλος Σύμβασης : Παραγωγή διδακτικών βιβλίων σχολικού έτους 2022-23 για τις ανάγκες των σχολικών μονάδων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Η παραγωγή αφορά στην εκτύπωση και βιβλιοδεσία βιβλίων με χαρτί και χαρτόνι που θα διαθέσει ο Ανάδοχος. 

Προϋπολογισμός δαπάνης : €4.750.000,00 πλέον Φ.Π.Α. 6% €285.000,00 ήτοι συνολική δαπάνη €5.035.000,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.  

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών στο ΕΣΗΔΗΣ: 20 Ιουλίου 2021  Ώρα: 12:00

Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών : 26/07/2021 και ώρα  12:00.

Υπεύθυνος επικοινωνίας : Το στέλεχος της  Αναθέτουσας Αρχής κ. Δημήτρης Σοφοτάσιος θα παρέχει σχετικές με το διαγωνισμό πληροφορίες, τηλέφωνο επικοινωνίας: +30 2610 960300, fax.: +30 2610 960490,e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

  

Επισυνάπτεται η Διακήρυξη και στην Αγγλική γλώσσα. Επίσημη γλώσσα της διαδικασίας του Διαγωνισμού και της σύμβασης είναι η ελληνική και σε αυτήν πρέπει να συντάσσονται οι προσφορές των προσφερόντων κατά την έννοια του αρ. 53 Ν. 4412/2016 περί Δημοσίων Συμβάσεων. Η αγγλική έκδοση αναρτάται μόνο προς υποβοήθηση προσφερόντων και σε περίπτωση ασυμφωνίας ή αποκλίσεων μεταξύ των τμημάτων εγγράφων που έχουν συνταχθεί σε διαφορετικές γλώσσες υπερισχύει η ελληνική έκδοση.

 

ΔEITE : Απαντήσεις επί των υποβληθέντων αιτημάτων παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών - διευκρινίσεων

ΔΕΙΤΕ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ : Απαντήσεις επί των υποβληθέντων αιτημάτων παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών - διευκρινίσεων


Λήψη Αρχείων