ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ (ITYE) - ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Π1005_27-11-2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ:

 

ΕΩΣ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΕΜΠΕΙΡΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ, ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΜΕΛΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ)

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου:

«Assess@Learning (A@L» 

που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του Προγράμματος ERASMUS+ / KA3 (Grant Agreement No: 2018-3262/002-001 Project No 606690 EPP-1-2018-2-BE-EPPKA3-PI-Policy)

το ΙΤΥΕ «Διόφαντος»

προτίθεται να αναθέσει με σύμβαση μισθώσεως έργου ιδιωτικού δικαίου το έργο:

 

Συμβολή στο σχεδιασμό και τη διοργάνωση μιας σειράς πέντε εθνικών εργαστηρίων διαλόγου, στήριξη του εθνικού συντονισμού για τις διάφορες πτυχές του πρωτοκόλλου και των δράσεων εφαρμογής του πειραματισμού ευρωπαϊκής πολιτικής Α@L στην Ελλάδα και συμμετοχή στη διοργάνωση δράσεων ενημέρωσης και προώθησης των αποτελεσμάτων του έργου για την περαιτέρω αξιοποίησή τους.

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο: (http://aitisi.cti.gr)


Σχετικά συννημένα:


20191127_p1005.pdf