ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ (ITYE) - ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Π566_26-07-2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ:

 

  • ΕΩΣ ΜΙΑ (1) ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ (ΜΕΛΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ) (ΚΩΔΙΚΟΣ  ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ1)
  • ΕΩΣ ΜΙΑ (1) ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ (ΜΕΛΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ) (ΚΩΔΙΚΟΣ  ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ2)
  • ΕΩΣ ΜΙΑ (1) ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (ΜΕΛΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ) (ΚΩΔΙΚΟΣ  ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ3)

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου:

 

«Παροχή επιστημονικών συμβουλευτικών υπηρεσιών στο Δήμο Ηγουμενίτσας για την υλοποίηση του έργου «Χρήση Συστημάτων Διαχείρισης Κτιρίων που αξιοποιούν τεχνολογίες IoT και Smart-Grid για την Αποδοτική Εξοικονόμηση Ενέργειας σε Δημόσια Κτίρια», με ακρωνύμιο «TARGET», που έχει ενταχθεί και συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας «Interreg IPA-CBC Greece – Albania 2014-2020»»

 

το ΙΤΥΕ «Διόφαντος»

 

προτίθεται να αναθέσει με συμβάσεις μισθώσεως έργου ιδιωτικού δικαίου τα έργα:

  • Σχεδιασμός της οργάνωση της διαχείρισης του έργου, συμμετοχή στη σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών και τευχών δημοπράτησης,  καταγραφή και περιγραφή των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών χρήσης του κτιρίου, και των στοιχείων του κτιρίου, ανάλυση περιβαλλοντικών συνθηκών και καταγραφή ενεργειακής συμπεριφοράς χρηστών, περιγραφή ενεργειακού προφίλ χρηστών κτιρίου.
  • Συμμετοχή στην εκπόνηση της έκθεσης συμπερασμάτων για τα έξυπνα κτήρια που θα υιοθετήσει η προτεινόμενη «Ελληνο-Αλβανική Πρωτοβουλία Μετάβασης στην Έξυπνη Ενέργειας
  • Καθορισμός των  λειτουργικών απαιτήσεων, των χαρακτηριστικών λειτουργικότητας και των τεχνικών προδιαγραφών των συστατικών του Συστήματος Ενεργειακής Διαχείρισης Κτιρίου (ΣΕΔΚ), καταγραφή των υποδομών για την εγκατάσταση και λειτουργία του ΣΕΔΚ και της μεθοδολογίας ενσωμάτωσης όλων των προηγμένων συστατικών συστήματος στις υπάρχουσες υποδομές,
  • Σχεδιασμός διαφορετικών σεναρίων δοκιμών και χρήσης του ΣΕΔΚ, Υλοποίηση των  σεναρίων, καταγραφή των αποτελεσμάτων. Χρήση αναλυτικών μεθόδων αποτίμησης της απόδοσης
  • Σχεδιασμό μεθοδολογίας τεχνητής νοημοσύνης για την επίτευξη ευφυούς προσαρμογής στις περιβαλλοντικές τοπικές απαιτήσεις
  • Υποστήριξη ομάδας έργου στην καταγραφή των χαρακτηριστικών του κτιρίου και των τοπικών κλιματολογικών συνθηκών,  συμμετοχή στον καθορισμό των απαιτήσεων και προδιαγραφών του Διαδικτυακού  Εκπαιδευτικού Εργαλείου και στην εκπόνηση της μελέτης συμπερασμάτων για τα έξυπνα κτήρια που θα υιοθετήσει η προτεινόμενη «Ελληνο-Αλβανική Πρωτοβουλία Μετάβασης στην Έξυπνη Ενέργεια
 

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο: (http://aitisi.cti.gr)

 


Σχετικά συννημένα:


20210726_p566.pdf